Overskrift 1

Overskrift 1

20. november 2019

Referat af møde i Lokalforeningsrådet onsdag 20. november kl. 19.30 Dronningmølle Strandvej 645 B, 3120 Dronningmølle (indgang fra Stationspladsen)

 

I mødet deltog : Dronningmølle Borgerforening, Villingerød Bylaug, Annisse Lokalråd, Tisvilde Lokalråd, Esrum Borgerforening, Laugø Bylaug, Græsted Borgerforening, Valby Bylaug.

 

Afbud fra : Vejby Lokalråd og Gilleleje Lokalråd

 

 

1.      Orientering om det årlige Dialogforum for Kollektiv Trafik

Planerne for buskørsel i kommunen i 2020. Movia tjener ikke længere så meget i København, – hvad betyder det for den kollektive trafik hos os. Mulige alternativer til Movia?

 

Henny Green orienterede om det årlige Dialogforum for Kollektiv Trafik

 

 

2.      kl. 19.45-21.00 Peter Plant, ildsjælen bag landsbyens Torups arbejde med bæredygtighed, vil fortælle om Årets landsby 2019. ( se vedhæftede artikel)

 

Peter Plant (PP) indledte med at sige: ”Det var stort for os at være på besøg i nabokommunen Gribskov. Større bliver det ikke.”

 

For at blive vinder af Årets landsby kræves blandt andet,

·         Plan for hvorledes man udvikler sit område  

·         Lokalråd                                                                                           

·         Bæredygtighed – økologisk, økonomisk, socialt, kulturelt

 

”Gulerod på tur”

Katarina boet i Thorup siden 1992 i økosamfundet Dyssekilde og har arbejdet med at gøre Thorup til en lokal bæredygtig frontløber.

 

’Borgerdrævet udvikling’ – er svært at drive fra neden af en kommunalbestyrelse, fordi når man skal stemme om kommunalbestyrelsens forslag om borgerinddragelse, så sker der ikke noget.

 

Crowdfunding og lokal investeringer har Thorup haft stor succes med. Det er skabt samlingspunkter og arbejdspladser.

Restaurering af Dyssekildestation med private midler, crowdfunding, Realdania, LAG Halsnæs – og frivilligt arbejde.

Lokalt madmarked – hvor der sælges ’kilometer mad’.

 

Thorup: organiseringsformer. Der bor 356 personer som fastboende. Mange er med i flere foreninger.

 

Det er vigtigt at skabe mødesteder, og her er Deleværkstedet og Madmarked gode eksempler på mødesteder i lighed med de engelske ’Mens shed’.

 

Thorup bygger på de lokale kræfter, hvis man har en cykelnørd, så får man måske også et cykelværksted. Man betaler 50 kr. for at få repareret en cykel, og al arbejdskraft er gratis. Værkstedet har gratis husleje de første 5 år.

 

’Hvideland’ et projekt med salg af grunde til nye huse (kun sokkelareal arealer udenom huset er fællesejede). Efter museumsundersøgelser er jorden frigivet til byggemodning. Når man køber et sokkelareal, er byggemodning inkluderet, og der er også betalt for fællesarealer og fællesbygninger.

Det er Thorup Thing, som selv har udarbejdet lokalplanen og sikret sig, at politikerne var med på ideen. Halsnæs er en rigtig god kommune at arbejde sammen med. Det gælder både politikere og embedsværk, og der er generelt en god dialog. Politikerne gør ’vores projekter til deres’.

 

Peter Plant rejste spørgsmålet om, hvor meget lokalråd kan og skal tage sig af og mase sig på med lokale løsninger.

I Thorup afholdes mange borgermøder og lokalrådet skal gøre meget for at orientere bredt, – der findes folk som aldrig deltager i møderne og derfor ikke er opdateret.

 

Tisvilde Lokalråd spurgte, hvad skal vi gøre for at få mere engagement. PP svarede, at det er oplagt, at man ikke kan gribe efter magten, - men demokratisk udvikling nedefra og mange års erfaring viser, at det hele er startet i det små.

 

Villingerød Bylaug fortalte har i årevis beskæftiget sig med at gå til møder med kommunen, men alligevel har vi et arbejde foran os med at få vores politikere til at være med.

3.      Kort orientering fra mødet i Det Grønne Dialogforum.

Hvad er det, vi gerne vil med vores landsbyer ?

Vi tager punktet om landsbyer op på næste møde.

 

Pernille Lütken refererede fra Det Grønne Dialogforum. Lokalforeningsrådet har foreslået, at vi kunne tale om, hvordan vi kan at opretholde eksisterende stier.

 

 

4.      Kort orientering om det kommende  ”Gribskovs Turismenetværk”

Et borgerdrevet infomøde den 15. januar 2020 om turismetiltag i kommunen den kommende sæson med udveksling af foldere, viden og netværk.

 

Henny Green orienterede om, at det tidligere turismenetværk lukkede. Det er vi kede af, og forsøger nu at genåbne Turismenetværket i Gribskov. Første møde afholdes i Dronningmølle 15. januar 2020. se vedhæftede fil.

 

 

5.      Kort orientering om ’Fortæl den gode historie – om borgerinddragelse og samskabelse’

Lokalforeningsrådets hjemmeside som forum for fortælling om borgerinddragelse

 

Kommunen vil gerne have andel i de gode historier. Derfor har vi talt om at lægge de gode historier op på vores hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/   til inspiration for hinanden.

Annisse lægger ud med at fortælle om vores regnvandsafkobling, som kunne lade sig gøre i et fælleskloakeret område. Vedhæfter Annisse’s gode historie til dette referat.

 

Det er symptombehandling, når kommunen køber rottefælder, fordi reparation af kloakrør er den korrekte måde at bekæmpe rotters indtrængen på.

 

Lokalforeningsrådet kan eventuelt rejse dette spørgsmål, men vi skal først finde ud af, hvad er vi ønsker at få svar på.

 

 

6.      ’Bordrunde’

Annisse Lokalråd fortalte samarbejdet mellem Annisse Forsamlingshus og Lokalrådet om at arrangere en foredragsaften med Jesper Theilgaard om klimaforandringer. Det var et vellykket arrangement med 100 deltagere. Lokalrådet arbejder fortsat med regnvandsafkobling fra kloaksystemet med henblik på at nedsive regnvandet i jorden.

Lokalrådet har indgivet anmodning om trafikregulering til kommunen, men endnu ikke hørt noget.

 

Tisvilde Lokalråd arbejder også med trafikregulering både på lang sigt og igennem sommermånederne. Lokalrådet repræsenterer også erhvervsforeningen, og man er voldsomt optager af Musik i Lejet, som størrelsesmæssigt er eksploderet igennem de seneste år. Efter festival i sommer har 17 forretningsdrivende klaget. Musik i Lejets bestyrelse arbejder med problemerne – sammen med to grupper.

Der har været nogle afholdt langbords morgenmads arrangementer, hvor man prøver at lave noget for børn og unge. Hvis man agerer på den måde, så tiltrækker man måske det publikum, som byen gerne vil have trukket op til Musik i Lejet.

Udover det har Tisvilde fået en jazzklub, som er meget populær.

Tisvilde Lokalråd haft møde med Vibeke Steen, som er konstitueret chef for ’Center for Erhverv, Fritid og Kultur’, og lokalrådet oplevede hende som meget villig til at arbejde med lokalrådene.

 

 

Græsted Borgerforening – har fået Perimeterstien færdig, så man kan vandre hele vejen rundt om Græsted. Det gode ved stien er, at den er gruset fra inde fra Græsted og til den nordlige rundkørsel, så man kan cykle til Alme på stien.

Torvet i Græsted holdt i sommer 4 års fødselsdag, og Græsted Kro er også en del heraf.

Fredbogård har fået oprettet en fond, og har prøvet at få nogle midler fra Realdania. Det lykkedes desværre ikke. Fonden forsøger at få lejet eventpladsen ud.

Græsted er kommet med ideer til, hvordan man kan videreføre cykelstien fra Græsted over Søborg Sø til Gilleleje uden at komme ud på offentlig vej.

Omfartsvejen til Gilleleje ser Græsted ikke som den store fordel.

 

Esrum Borgerforening – foreningen ønsker at rejse midler til at renovere hjørnet på hovedgaden ved Friskolen, så man kan opholde sig på pladsen. Kommunen har givet Esrum Borgerforening råderet over hjørnet.

 

Villingerød Bylaug – har netop afholdt ’Oktober fest’ med vildt, som de lokale jægere havde skudt. Der arbejdes også med at organisere en hjertestarter i byen.

 

Dronningmølle Borgerforening – har fået et samlingspunkt i borgernes protester mod en 42 meter høj mast, som skal stå lige uden for Dronningmøllehuset. Kommunens argumenter for opførelse af masten tilgodeser udelukkende teleselskaberne.

Under dette punkt orienterede om Jette Haugaard Lokalforeningsrådets rykker af 14. november 2019 til Gribskov Kommune for at få en masteplan til fastlæggelse af politiske og praktiske rammer for opsætning af mobilantenner og master i Gribskov Kommune. Rykkerskrivelsen er ligesom første skrivelse fra 30. maj 2019 sendt til det samlede byråd.

 

Eventuelt kunne Lokalforeningsrådet sætte på dagsordenen til næste møde, at rejse et borgerforslag om at få en Masteplan.

 

Valby Bylaug – bylaugets formand er flyttet, og man overvejer nu at arbejde mere ad hoc præget, fordi de opgaver der har været oppe, primært er noget som et festudvalg kunne klare. Fællesområdet med orkideer passes af frivillige botaniske interesserede.

 

Laugø Bylaug – har fået lagt ny jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje.

 

 

7.      Eventuelt

Omkring trafik og Movia kunne man drøfte, om vi skal hjemtage trafikopgaven til Gribskov Kommune og ikke længere betale til København.

Er det et emne, som Lokalforeningsrådet har lyst til at arbejde med ? Skal vi invitere nogle personer, som har forstand på, hvad man kan gøre.

 

 

8.      Næste møde i februar 2020

Forslag til tema: Fundraising – landsbypuljer – LAG-midler -

 

 

Forslag tid og sted: tirsdag den 4. februar 2020.  

Sted Valby Forsamlingshus kl. 19.30

 

 

Vi minder om betaling til hjemmesiden kr. 90,-. Indbetalinger kan overføres til konto  1551 0004590600.  Husk at anføre navn på indbetalende forening

 

Referat 6-2-19

6. februar 2019

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet, tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.30 Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3120 Dronnningmølle.

 

 

 

I mødet deltog:

Tisvilde Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Dronningmølle Borgerforening, Villingerød Bylaug, Gilleleje Lokalråd og Annisse Lokalråd

 

 

1.       Orientering fra mødet 29. januar med politikere i 'Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 - Temaudvalg'.

 

Referat :

Pernille Saaby og Henny Green orienterede om mødet den 29. januar 2019 hvori deltog tre politikere Jesper Behrensdorff (C), Bo Jul Nielsen (A) og Bent Hansen (V) samt kommunal-direktør Sascha Volmer Sørensen, specialkonsulent Alice Ballin og tre konsulenter. Der blev ikke taget referat af mødet.

Politikerne havde ikke modtaget vores forslag om afholdelse af borgerworkshop fremsendt til kommunen 1. oktober 2018.

 

Politikerne spurgte om Lokalforeningsrådets vedtægter. Det blev hertil oplyst, at vores legitimitet består i, at alle er valgt på generalforsamlinger i vore lokalområder. Det blev ved oprettelsen af Lokalforeningsrådet besluttet, at det er en sammenslutning af foreninger, og Lokalforeningsrådet ikke har vedtægter men et sæt spilleregler, som gælder alle foreninger hjemhørende i Gribskov Kommune, som har lokalsamfundet — dets kvaliteter, funktion og udvikling som en betydende del af deres virkefelt (typisk omtalt i vedtægterne).

 

På mødet oplyste politikerne, at der er to spor i udvalgsarbejdet.

Det ene spor er strategisporet, som ligger i udvalget ’Udvikling, By og Land’.

Det andet spor er samskabelse, som ligger i udvalget 'Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 - Temaudvalg'.

 

Vi lancerede os på mødet som en mulig fokusgruppe, der gerne vil i konstruktiv dialog med kommunen.

 

Omdannelseslandsbyer, som er et nyt begreb i Planloven, bragte vi på bane og meddelte udvalgets politikere, at forslag hertil på forhånd skal drøftes med landsbyerne, inden kommunen kommer med oplæg til omdannelseslandsbyer.

 

Vi besluttede at spørge byrådet om, hvornår vi kan indgive input til strategisporet planstrategien, som vi plejer. Specielt optager Planlovens regler om omdannelseslandsbyer vore medlemmer.

 

Vi besluttede, at spørge kommunen om den vil betale for drift af Lokalforeningsrådes hjemmeside blandt andet med henvisning til at kommunen lægger hjemmeside til Grundejersammenslutningen.

 

 

2.       Orientering om sidste møde i Det Grønne Dialogforum

 

Referat:

Der blev orienteret om indholdet af mødet den 11. december 2018.

Dato for næste møde fastsættes, når en nærmere plan for de politiske møder i 2019 foreligger.

 

 

3.       Hvilke tema er lokalsamfundene interesseret i at få belyst ?   tema 1 – hvordan agerer vi, når vi konstaterer at en sti er lukket, samarbejde med DN ? tema 2 – opretholdelse af konstruktivt samarbejde i lokalsamfund tema 3 – hvordan rekrutteres medlemmer til de lokale foreninger, tema 4 – hvilke muligheder har lokalsamfundene for at påvirke forløbet af byggesager, tema 5 – lokalplaner og deres overholdelse, tema 6 – hvordan foregår kommuneplansrevisionen, tema 7– hvor finder lokalsamfundene erfaring og hjælp til at søge fonde

 

Referat:

Det blev indledningsvist pointeret, at temaerne i dagsordenens punkt 3 udelukkende er eksempler, som ikke gennemgås.

 

Vi besluttede, at bruge Lokalforeningsrådet overordnet og fortsætte med at arbejde aktivt med at ’holde sammen på lokalområderne’ og inspirere hinanden. Lokalforeningsrådet ønsker for fremtiden at arbejde med noget, som er til inspiration for os selv, så vi lærer af hinanden.

 

Lokalforeningsrådet vil arbejde på at komme rundt til de forskellige landsbyer, og høre om hvilke temaer man arbejder med i de forskellige lokalområder.

 

Vi ønsker at finde en oplægsholder, som kan fortælle om byudvikling, og om hvilke udfordringer er der med hensyn til etablering af ungdoms- og ældreboliger. Vi kunne bede kommunen om at udpege en, som kan fortælle om, hvad der er muligt inden for de eksisterende rammer.

 

 

Der blev fortalt om Dronningmølle Borgerforenings salg af folkeaktier til Dronningmøllehuset, og det blev foreslået, at Dronningmølle fortæller om processen på næste møde. Dronningmølle fortæller gerne om LAG-ansøgningen.

 

Tisvilde fortalte om, hvorledes lokalrådet har udarbejdet en vision for deres område.

 

Ramløse foreslog, at Lokalforeningsrådet arbejder med byudvikling af lokalsamfund og skoler i lokalområderne samt generelt med udvikling i lokalsamfund.

 

Gilleleje Lokalråd foreslog, at Lokalforeningsrådet indstiller eller anbefaler et sted til Sundhedshuset. Under drøftelsen af forslaget, blev det foreslået, at lægge op til beslutningen ved at anbefale konkrete retningslinjer. Man kunne præcisere mulighederne overfor byrådet.  

 

Villingerød Bylaug orienterede om, at da amterne forsvandt, måtte lodsejerne selv kontakte kommunen med hensyn til oprensning af åerne. Opgaven er nu udliciteret, og oprensningsfirmaerne respektere hverken rugetider eller lodsejerønsker. Der er ingen fra kommunen, som holder øje med den konkrete oprensning. Lodsejerne bliver dermed tvunget til selv at være tilsynsmænd.

 

Der var enighed om, at der bliver brugt alt for mange penge på at udlicitere græsslåning, renholdelse osv., og kommunen fører ikke tilsyn med, om det fungerer. Lokalforeningsrådet ønsker, at vi tager dette spørgsmål op på et passende tidspunkt.

 

 

4.       Orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger og bylaug

Tisvilde Lokalråd fortalte om udvikling af visioner for lokalområdet. Forsøger at inddrager borgerne mere og har blandt andet afholdt møde med Naturstyrelsen om brug af skoven. Der er blevet lidt bedre stemning om brug af skoven. Borgermøde 19. februar om MIL, (Musik i Lejet) som optager folk meget. Gået i gang med arbejdet med sommerens Loppemarked, som Lokalrådet tjener penge på. Lokalrådet ønsker af ansøge om LAG midler. Lokalrådet støtter også et initiativ, hvor man ønsker nye borgere velkommen.

Ramløse Lokalråd har også talt om at byde nye borgere velkommen. Har netop fået selvstændig skole. I lokalrådet sidder også skolen, idrætsforening, kirken og hallen. I Ramløse tales der p.t. meget om udstykningen, som skal bebygges. Der er delte meninger om udbygningen, som der har været afholdt borgermøde om.

Dronningmølle Borgerforening arbejder stadig med at prøve at få Dronningmøllehuset, Landsby- kultur og erhvervshuset i drift. Der er solgt for 125.000 kr. i folkeaktier i huset. Borgerforeningen skal momsregistreres med henblik på at udleje to erhvervslejemål, som skal sikre, at økonomien kan hænge sammen. Denne sommer har ’Put & Take Søen’ haft en dårlig forretning, fordi varmen bevirkede, at fiskene stillede sig på bunden og blev ikke fanget. Der kommer en folder om Put & Take Søen, som ligger i Nationalparken. Økonomien kører rundt. Antennemasten - der er indgivet 25 indsigelser mod dens placering. Sagen bliver politisk behandlet den 19. februar, og administrationen er ikke enig i indsigelserne.

Gilleleje Lokalråd – ønsker at blive høringsberettiget i forbindelse med alle spørgsmål af betydning for byens borgere, byens atmosfære og byens udvikling. Lokalrådet har søgt herom siden rådets oprettelse i 2017 og meddelt det til borgmesteren. Lokalrådet har bedt om en skriftlig bekræftelse på, at Gilleleje Lokalråd er høringsberettiget i de ovennævnte forhold angående Gilleleje By. Borgmesteren har noteret sig anmodningen.

På borgermødet i november 2018 i Gilleleje blev der orienteret om, at 25% af alle kommunens byggesager skal gå om. Gilleleje Lokalrådet nævnte i denne forbindelse, at byens Lokalråd eller et andet at byens nedsat råd, gerne vil påtage sig at rådgive beslutningstagere om, hvilke tilladelser og dispensationer byens borgere finder anbefalelsesværdige.

Lokalrådet har udarbejdet en liste med 11 mulige opgaver for Lokalrådet.

Villingerød Bylaug skal snart have generalforsamling. Bylauget er primært en social forening, som holder sammen på landsbyen. Der er ikke længere offentlige transport til byen, og landsbyen har derfor fået en anden befolkningssammensætning. Bylauget bruger megen tid på at forsøge at forhindre konflikter i landsbyen

Annisse Lokalråd arbejder fortsat aktivt med klima- og energitiltag, og har et stort ønske om at omdanne Bjørnehøjskole til en Klima- og Energiskole.

I slutningen af 2016 opstod i Annisse en meget alvorlig byggesag, hvor en moderne villa uden forudgående høring fik meddelt byggetilladelse uden byggesagsbehandling i forhold til landsbyens bevarende lokalplan.

Efter den tidligere borgmesters eget udsagn, er byggesagen årsag til, at han ikke blev genvalgt.

 

Sagen medførte blandt andet, at kommunen indhentede notat fra Kammeradvokaten og en faglig vurdering fra ekstern planlægger samt, at Annisse Borgerforening henvendte sig til ministeren om kommunens overholdelse af planloven. På den baggrund besluttede byrådet i september 2017 at meddele tilladelse til et hus med et lettere ændret bygningsudtryk.

 

Byggesagen har 9 klagesager i sit kølvand, - én af sagerne blev afvist uden behandling. Statsforvaltningen (nu Byggeklageenheden), hvor der er rejst fire sager om overholdelse af byggelovgivningen, har 5.2.2019 meddelt, at klagerne indgivet i foråret 2017 ikke kan forventes afgjort foreløbig. Hvis der ikke er truffet en ny afgørelse inden for 12 måneder, vil vi få nærmere besked. - -

Planklagenævnet, hvor der er rejst fire sager om overholdelse af planloven, har heller ikke truffet afgørelse i disse sager.

 

 

5.       Eventuelt

Intet under dette punkt

 

 

6.       Fastlæggelse af næste mødedatoer i forår og sommer 2019 – genoplive vores sommerudflugter ?

 

Det blev aftalt, at det næste møde i Lokalforeningsrådet afholdes i Tisvilde. Vi besluttede at bede vore medlemmer om at invitere flere bestyrelsesmedlemmer med.

 

Vi udsender orientering om mødedatoen, når Tisvilde Lokalråd har fundet et egnet mødelokale.

 

 

 

Jette Haugaard (referent)

referat 24-9-2018

24. september 2018

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af møde Lokalforeningsrådet, mandag den 24. september 2018 kl. 19.30 Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3129 Dronnningmølle.

 

 

I mødet deltog:

 

Dronningmølle Borgerforening, Annisse Lokalråd, Villingerød Borgerforening, Esrum Borgerforening, Ramløse Lokalråd

 

Der var afbud fra: Gilleleje Lokalråd, Vejby Lokalråd, Tisvilde Lokalråd og Blistrup Lokalråd

 

 

 

1.       Hvordan står det til med lokaldemokratiet og med borgerinddragelsen i Gribskov Kommune, og hvor er der brug for særlig opmærksomhed ?

 

Per Lauersen fra Dronningmølle Borgerforening rejste spørgsmålet om, hvordan vi kommer i kontakt med politikerne. Han anbefaler, at man sender mails til den relevante politiker men også til udvalgsmedlemmer og til politikere, som vi tror har interesse i sagen. Per arbejder bla. med sagen om lokalplan og stationspladsen i Dronningmølle. I den sag har han kontakte både til relevante politikere og til administrationen.

 

Esrum Borgerforening – har to gange (i sag om jordtip og sag om cykelsti) haft kontakt med udvalget Udvikling By og Land. I begge tilfælde blev der svaret meget hurtigt, og der skete noget.

 

I Esrum Borgerforening har egen FB side, og oplever ofte at politikere går ind og kommenterer. God erfaring med kommunikationen. Hvis man har en lokalpolitiker i området, går sagerne lidt nemmere.

Borgerinddragelse – noget af det bedste borgmesteren sagde ved sidste møde i Lokalforeningsrådet var, at man havde overvejet at få en person ansat i forvaltningen til at tage sig af lokalområderne. Det vil Esrum gerne have, at Lokalforeningsrådet går videre med.

 

Annisse Lokalråd gav udtryk for den holdning, at lokalsamfundene burde gå ind via administrationen og ikke via politikerne.

 

Husk - at ved anmodning om aktindsigt skal man spørge om, hvorvidt alt er udleveret – også det man kan tænke sig til. Hvis nogle af vore lokalråd ikke kende til, hvordan man søger aktindsigt, så er der her et link til, hvorledes det kan gøres.

 

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Offentlighed-i-forvaltningen

 

2.       Vi håber, at vi kan følge op på mødet 14. august med borgmesteren og på spørgsmålet om borgerinddragelse. Kontaktudvalget foreslår, at vi samme udarbejder et konkret udspil til kommunalbestyrelsen om udvikling af borgerinddragelse.

 

Nedenstående konkrete udspil blev aftalt på Lokalforeningsrådets møde:

 

·          Vi vil have en workshop om borgerinddragelse og samskabelse – vi foreslår det til Byrådet og borgmesteren. - Lokalrådet udarbejder en konkret henvendelse og et motiveret forslag til workshoppen.

 

·          Hvordan kan vi bruge byråds fremmøderegler. – Vi foreslår, at vi møder op til byrådsmøderne, når der er noget som vedrører lokalsamfundene.

 

·          Vi skal ikke affinde os med dårlig administration og politisk håndtering af sager.  Man kan klage til folketingets ombudsmand, hvis man mener at en forvaltningsmyndighed (fx staten eller kommunen) har tilsidesat lovgivningen.

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Klagemuligheder/Folketingets-ombudsmand

 

 

3.       Orientering ved Henny Grene om mødet i Dialogforum for Kollektiv Trafik er 29. august

 

I mødet deltog seks politikere samt administrationen og Movia. Der blev talt om en bedre dækning i den sydvestlige del af kommunen. Bus 362 og 361 kører ikke om søndagen. I weekenden kører R busserne.

 

Flextur er kollektiv trafik – på linje med bus og tog, der kan bruges af alle og til alle formål. Der skal bestilles 2 timer i forvejen. Der køres fra kl. 06-23, og kunderne kan opleve at køre sammen med andre. Der er en særlig flexturs takst.

Betalingen påhviler den kommune, hvori turen starter. På den baggrund har Hillerød ikke råd til at være en del af samarbejdet, da kommunen kommer til at betalte for alle dem, der skal hjem fra besøg på hospitalet.

Movia har haft en pilottest, som åbner mulighed for, at man kan bestille en flexbus, som holder heroppe og venter på passagererne. Der er ingen penge til at oprette flere busruter.

 

Henny Grene spørger Anna Abildtrup om, hvordan Lokalforeningsrådet / Gribskov Kommune kan arbejde videre med, at få Hillerød Kommune til at gå med i flexbus ordningen.

Movia har lavet en folder om flexturs ordningen – spørger også Anna Abildrup om at få sådanne foldere.

Henny Grene arbejder videre med ideerne om at få en kulturbus, som i sommerperioden om søndagen kører rundt til alle kultursteder i kommunen.

 

 

4.       Orientering ved Pernille Lütken om sidste møde i Det Grønne Dialogforum

 

Sidste møde var på Søborg Slotsruin, hvor vi hørte om genopretningen af Søborg Sø. Vi blev kørt rundt og kiggede på jorden, som snart skal sættes under vand. Projektet indledes med en VVM undersøgelse. Forslaget er ophøjet til et regeringsgrundlag, og pengene kommer fra staten. Det er Naturstyrelsen, som skal administrere genopretningen.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrede kommunen til at rejse en fredningssag ved Ruslandsfredningen og marken, som er interesseområde for råstofindvinding. Se referatet af mødet den 6. september 2018 på nedenstående link

 

http://www.gribskov.dk/media/4004/dgd-060918-ref.pdf

 

Lokalforeningsrådet har rejst spørgsmålet om, hvordan vi samarbejder om naturpleje i kommunen. Dette emne kommer på dagsordenen for næste møde i Det grønne Dialogforum. Vi kunne godt tænke os, at vi får befolkningen i områderne til at samarbejde om naturpleje.

 

 

5.       Tisvilde Lokalråd efterlyste mødereferater på Lokalforeningsrådets hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/   

Lokalforeningsrådet skal bruge en hjemmesideansvarlig til at lægge referaterne ind på hjemmesiden. Vi beder alle om at forsøge at finde en person, der vil påtage sig denne opgave. 

 

Pernille Saabye meldte sig frivilligt. Hun tager kontakt til Leif Jacobsen med henblik på oplæring.

 

 

6.       Næste møde tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 i Villingerød Gl. Skole.

Møde 14-8-2018

14. august 2018

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Noter fra mødet i Lokalforeningsrådet, tirsdag den 14. august 2018 kl. 19.30 i Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3129 Dronnningmølle.

 

 

I mødet deltog ni lokalråd og borgerforeninger samt borgmester Anders Gerner Frost

 

1.       Præsentation af Lokalforeningsrådet og præsentation af dets medlemmer for borgmesteren. Under præsentationen fortæller hvert enkelt lokalområde om, hvad der sker hos dem.

 

 

-           Laugø Bylaug fortalte om deres julestue. Laugø var meget bekymrede for, om deres trinbræt nedlægges. De var også bekymrede for Laugø Rendens oversvømmelse. Oprensning gadekæret blev også nævnt som et problem. Borgmesteren svarede, at han vidste at trinbrættet skal flyttes.

 

-           Vejby Lokalråd vil lave et arrangement den 9. september på Naturens Dag, hvilket har noget med bevægelse at gøre. Lokalrådet vil også revidere deres pjece ”Velkommen til Vejby”. Den 30. august er der dialogmøde med byrådet. Flygtninge arbejdes der også med. Kildehøjgård udstykningen holder lokalrådet øje med.

 

-           Tisvilde Lokalråd prøver at samarbejde med grundejerforeningerne. Offentlig transport ligger Lokalrådet meget på sinde. Evaluering af sommeren 2018. Birkepladsen har Lokalrådet fokus på, hvordan den kan bruges. Overvejer at søge LAG midler i et samarbejde med kommunen, og i forbindelse med det overvejelser om lokalbanens bygninger og arealer. Stier – hvordan er procedurerne omkring at bevare og vedligeholde stier. Den store P-plads ved stranden og forpagtningen af iskiosken vil lokalrådet gerne deltage i beslutningen om. Affaldshåndtering på P-pladsen reetablering og kig på ´den tilsandede rundkørsel´. Affaldshåndtering generelt – affaldsstativer fjernes af besparelsesgrunde. Trafikregulering på hovedgaden. Vedligeholdelse af fortove. Brugen af skoven. Borgmesteren svarede, at han gerne stiller op til et borgermøde. Med hensyn til stationen ønsker borgmesteren, at lokalbanen indkaldes til møde.

 

-           Dronningmølle Borgerforeningen arbejder på at give byen mere fylde i midten af byen. ’Put and take’ søen er blevet godt modtaget, men der er endnu ikke noget overskud. Landsby kultur og erhvervshuset, forslag til at leje den store tomme bygning midt i Dronningmølle. Stationspladsen er dårlig og borgerforeningen har arbejdet med forbedring af pladsen i mange år. Borgmesteren svarede, at ’Put and take’ søen er et godt eksempel på, at lokalrådet kan få lov til at drive erhverv, så der kan komme penge i byens kasse. Samskabelse og borgerinddragelse ønskes i Gribskov Kommune gjort på samme måde som i Hedensted. Ideen med nyt sted til borgerne i Dronningmølle, bliver vanskelig på grund af kommunens økonomi. Stationspladsen ejes af lokalbanen, som har erkendt at man gerne vil bortforpagte pladsen.

 

 

-           Gilleleje Lokalråd har været i funktion i 1½ år, og er af den opfattelse at kommunalreformen har pålagt kommunen store opgaver. Derfor finder Gilleleje Lokalråd, at rådene bør støttes økonomisk. Lokalrådene skal støtte politikerne. Hvem vil påtage sig ansvaret for udviklingen af Gilleleje by, - det vil Lokalrådet gerne. Byens lokalplaner ønskes der ofte dispenseres for, og begrundelsen for at give dispensationerne er ofte at tilgodese bygherre. Det tidligere rådhus burde ikke have været solgt uden grundig inddragelse af borgerne. Museet er ikke en politisk opgave. Bestemmelserne i forbindelse med større arrangementer i byen har givet mange henvendelser fra naboer om bl.a. og støj og rengøring. Det er en dejlig by at bo i. Borgmesteren svarede, at han gerne vil udvikle på måden, at lokalrådene arbejder på. Grundlæggende er borgmesteren enig i, at lokalplaner skal overholdes, og ikke udhules af dispensationer. Borgmesteren er enig i, at 1943-museet bør komme nedenfra. Byliv fylder meget, og der er mange klager fra borgerne bla. på grund af sommeren 2018 har været så lang. Det skyldes også, at vi er inde i en periode, hvor sommerbyer har fået et come back. Historien her fra Nordkysten hvor man bruger sommerlandet meget mere aktivt, bevirker at vore byer blomstrer op igen. Hornbæk har rigtig mange udebevillinger og ’live musik’, hvor borgmesteren kunne tænke sig at lave lidt bench marking mellem vore sommerbyer. Erhvervsmæssigt er det godt, men det skal ske i en dialog med lokalbefolkningen.

 

-           Annisse Lokalråd vi har en bevarende lokalplan, og vi mener godt, at den kan efterleves. Havde vi været i dialog med kommunen byggesagen, havde vi undgået sagen. Vi har arbejdet med oplæg til byforskønnelse. Klima- og energilandsby afholdt utal af møder om nedsættelse af energi og regnvandsseparering. Vi er stolte over vores arbejde med regnvandsseparering. Vi er i samarbejde med Klimagruppen i Gribskov, fordi vi vil gerne have opgraderet kommunen til en klima+ kommune. Ammendrup Å projektet er ligesom gået stå, men de to klimagrupper arbejder på at få sagen genoplivet. Adgang til det åbne land – stier omkring Arresø, som en del af nationalparken. Vi har udarbejdet forslag til alternative løsningsmuligheder til en sti Arresø rundt. Vi er ikke en speciel godt i dialog med kommunen om en privat lodsejeres blokering af natursti langs Arresø. Vi beder kommunen om at administrere efter naturbeskyttelseslovens adgangsregler samt kommunens egen afgøresle. Åbning af naturen omkring nationalparken er også en af vore mærkesager. Vores forslag til en vandremaraton sti rundt om Arresø, vil vi rigtig gerne komme og fortælle dig om, Borgmesteren svarede at han er opmærksom på at Annisse har et rigtig godt projekt med regnvandsseparering i samarbejde med GribvandSpildevand. Annisses byggesag er meget ulykkelig, men borgmesteren er ikke i tvivl om, at Annisse Lokalplan er helt klar.

 

-           Mårum-Kagerup Lokalråd området har tilflyttere og er et familieområde til trods for, at det er et stort og spredt område. Holdes sammen af Kirken, Forsamlingshuset og Lokalrådet. Børne og Unge-området interesserer specielt Lokalrådet. Manglende stier er en årsag til at unge og børn har en stor udfordring, Mårum og Ejlstrup er det samme. Det man oplever er, at man kan anvende cyklen som transportmiddel, fordi stierne forsvinder. Vigtigt at se på etablering af stier, som en investering, hvis I vil have flere tilflyttere. Vores område vil kunne tiltrække tilflyttere med gode lønninger, hvis infrastrukturen er i orden. Vi er glade for, at borgmesteren interesserer sig for kommunen. Mårum-Kagerup er interesseret i, at du interesserer dig for Hedensted Modellen. Lokalrådet bad borgmester og byrådet om tager en borger med på turen til Hedensted. Hvad tænker du om lokalrådene? -  Det vil være dejligt, hvis politikerne kommer og besøger os noget mere. Dejligt at se dig hos os. Borgmesteren svarede at Nyt Gribskov inden valget var rundt i lokalområderne. Huske Mårum-Kagerup som et område, hvor infrastrukturen og stier skal få det til at hænge sammen. Vi skal have revideret vores stiplan. Tænke stier sammen med Skoven og lave stier, hvor børn kan færdes på, og som turister vil glæde sig over. Stier som får kommunen til at hænge sammen på en anden måde. Helt lokalt i forhold til at knytte de enkelte byer sammen. Der er også de store visioner om at lave en sti, hvor vi kan cykle på tværs i hele Nationalparken. Det kan også samtænkes med pilgrimsruten. Det er meget vigtigt. Hedensted modellen handler om, hvordan vi kan løse problemerne på en anden måde. Vi har brug for at vidensopbygge om, hvordan vi inddrager borgerne på en anden måde. Anbefalede bogen ’Borgerlyst’

 

-           Esrum Borgerforening er en forening med næsten 100 år på bagen. Foreningen er i gang med Naturstyrelsen at etablere et stort bål-shelter ved Esrum Sø. Foreningen har haft en stor sag med kommunen omkring Tingbakken, hvor der er etableret en cykelsti med et lidt specielt udseende. Der mangler skiltning. Der er rigtig mange cyklister i området. En anden sag er om et jordtip, som findes på Esrom Gård og Borgerforeningen er bekymrede for den eventuelle forurening af grundvandet. Mange borgere ønsker at få det stoppet nu. Det er imidlertid ikke muligt for kommunen at trække tilladelsen tilbage. Klostret og nationalparken trækker mange turister til byen. Der er nu indledt et lille samarbejde med klostret. Velfungerende borgerforening som har haft glæde af appen ’Tip Kommunen’. Den kan måske også bruges, hvis stier nedlægges og lukkes. Borgmesteren svarede at jordtip er mere kompliceret end som så. I dag ville man give en jorddeponi tilladelse. Faktisk regnes der med, at tilladelsen afsluttes i løbet af et år. I forrige valgperiode blev lavet en landsbypulje til projekter. Tankerne var at give lokalsamfundene nogle muligheder. Afsætte bag beslutningen om at lukke dagtilbud i Esrum og Esbønderup er at kommunen ønsker at blive bedre til at bruge de mange kvadratmeter, som kommunen råder over. Borgerforeningens lokaler bliver solgt, og så drøfter vi på en senere tidspunkt, hvor vi finder nye lokaler til Borgerforeningen.

 

-           Villingerød Borgerforening er primært en social forening, som har til formål, at man til stadighed møder sine naboer. Lokalområdet har to store sager – Keldsø fredningen og grusgraven. Bestyrelsen er mest optaget af, at få gode kræfter i Gribskov til at arbejde sammen. Kunne vi dog ikke få brugt alle de pensionerede jurister og andre forhenværende embedsmænd til noget fornuftigt her i kommunen, der ligger en stor ressource i dette bagland. Samarbejde på en mere udbytterig måde. Vi er friske på, at kommunen og borgerne bliver inddraget på en mere konstruktiv måde.

 

 

 

Da klokken var blevet 22, og der var for sent at behandle punkt 2 & 3 – men læs videre i referatet under pkt. 4 og 5

 

2.       Hvordan står det til med lokaldemokratiet og med borgerinddragelsen i Gribskov Kommune, og hvor er der brug for særlig opmærksomhed ?

 

 

 

3.       Indlæg fra Borgmesteren om muligheder for bredere samarbejde mellem Gribskov Kommune og Lokalforeningsrådet, herunder afgiver lokalsamfundene deres ønsker til det fremtidige samarbejde.

 

 

4.       Vil lokalsamfundene årligt indgive ønske til kollektiv trafik (ved Henny Grene) ?

Ella Bredsdorff fra Dronningmølle Lokalråd er holdt op, og derfor har vi nu ingen repræsentant til Dialogforum for Kollektiv Trafik. Man blev enige om, at det gerne måtte være samme repræsentant, der møder hver gang.

Alle foreninger tager spørgsmålet med hjem og forsøger at finde en repræsentant. Tisvildeleje Lokalråd har måske en repræsentant i kikkerten og giver snarest besked til Henny Grene.

Henny Green har modtaget en del materiale, som hun vil overlevere til den nye repræsentant.

 

Næste møde i Dialogforum for Kollektiv Trafik er 29. august kl. 16.15 på Rådhuset.

 

Tisvilde Lokalråd efterlyste mødereferater på Lokalforeningsrådets hjemmeside

 

http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

Lokalforeningsrådet skal bruge en hjemmesideansvarlig til at lægge referaterne ind på hjemmesiden. Vi beder alle om at forsøge at finde en person, der vil påtage sig denne opgave. 

 

 

5.       Fastlæggelse af næste mødedato i oktober 2018 ?

 

Vi forslår 24. september kl. 19.30 i Gl. Villingrød Skole, 3120 Dronningmølle.

 

Vi håber, at vi kan følge op på mødet 14. august med borgmesteren og på spørgsmålet om borgerinddragelse.

 

Lokalforeningsrådet ønsker, at vi samme udarbejder et konkret udspil til kommunalbestyrelsen om udvikling af borgerinddragelse.

referat 12-4-2018

12. april 2018

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet, torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3129 Dronnningmølle.

 

 

I mødet deltog: Esrum Borgerforening, Dronningmølle Borgerforening, Villingerød Bylaug, Vejby Lokalråd, Annisse Lokalråd, Ramløse Lokalråd og LAG

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 12. oktober 2017

Referatet godkendt

 

 

 1. Valg til Kontaktudvalget

Jette Haugaard og Pernille Lütken blev valgt til Kontaktudvalget.

 

Hvis andre har lyst til at være en del af kontaktudvalget, står der en til to pladser åbne, derfor er det muligt at blive en del af kontaktudvalget, hvis man har lyst.

 

 

 1. Nyt byråd ny konstituering nye udvalg – ’Udvikling, By og Land’ (planlovgivning) og ’Miljø, Klima og Kyst’ (miljølovgivning). Orientering møde med Pernille Søndergaard (G)

Kontaktudvalget orienterede om mødet med Pernille Søndergaard.

 

 

 1. Mødet 8. februar (referat vedhæftet) i Det grønne Dialogforum – se dagsordens pkt. 5.

Vi gennemgik referatet, hvor Lokalforeningsrådet havde rejst tre spørgsmål

– 1) Hvordan går det med stiplanen – 2) Etablering af fast procedure for sagsbehandling – 3) Hvordan går det med Ruslandsfredningen.

 

·          Kommunen er ikke kommet videre med stiplanen.

·          Procedure for sagsbehandling er ikke etableret.

·          Ruslandsfredningen er end med en salomonisk løsning.

 

På mødet var den enighed om at forsætte med at bede kommunen om at etablere en fast procedure sagsbehandlingen ved anmeldelser om eksisterende stier, der forsøges nedlagt eller blokeret for færdsel.

Jette Haugaard skriver, og beder endnu engang kommunen om at udarbejde en fast procedure for håndtering af ovennævnte sager. Vi bidrager gerne med input til processen.

 

 

 

Ruslandsfredningen – det blev oplyst, at ejendommen i Ruslandsfredningen er sat til salg. Det er p.t. muligt at færdes på den tidligere blokerede sti. Lokalforeningsrådet besluttede, at Pernille Lütken ringer til Lise Vølund og henleder hendes opmærksomhed på, at ejendommen i Ruslands-fredningen er til salg.

 

 

 1. Møde 3. maj i Det grønne Dialogforum, vi ønsker at få svar på spørgsmålet, ’Hvad skete der med om FOKUS-modellen’ sat på dagsordenen ? se nedenstående link http://web.gribskov.dk/Gribskov/KommunePlan.nsf/da6fee56823fde2dc12570f8003b4eb2/ee5484f37e07d759c1257b8800381331?OpenDocument

 

Der var enighed om, at sende et brev til Anders Gerner Frost, om lokalrådenes fokuspunkter som kommunen ikke længere ønsker at lægge på hjemmesiden, samt om kommuneplanens FOKUS-modellen, som ønskes bragt i anvendelse i Dronningmølle i forbindelse med byggeri af boliger i bymidten.

 

Der blev på mødet slået til lyd for, at lokalsamfundene sammen med Gribskov Kommune har arbejdet rigtig meget på FOKUS-modellen.

Professor Jørgen Møller, Ålborg Universitet deltog flere gange i møderne om at få modellen (Ørby var procesmodel) indført i Gribskov Kommune. Alle lokalsamfund bakker op om modellen, og ønsker den aktiveret i kommunen arbejdsproces – senest burde den have været anvendt ved godkendelse af større byggeri i Vejby.

 

Vi blev enige om, at bede Det Grønne Dialogforum om at sætte nedenstående på dagsorden til næste møde

·          at orientere om, hvordan kommunen arbejder med kommuneplanens FOKUS-model.

·          at sikre at FOKUS-modellen også bringes med ind i den nye planperiode

·          at sikre at FOKUS-modellen anvendes udover de 38 landsbyer – eksempelvis i lokalcentrene

 

 

 1. Kan vi påvirke Nationalparkens kommende bestyrelse, som udpeges af ministeren, til at pege på vores organisation som medlem af nationalparkrådet ?

 

Det blev besluttet, at Jette Haugaard forsøge at sælge ideen til Anders Frost om at få en repræsentant for lokalsamfundene i nationalparkrådet.

I den forbindelse vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at Lokalforeningsrådet, som repræsenterer ca. 15 lokalsamfund, har afgivet høringssvar og bedt em en plads i nationalparkrådet.

 

 

 1. Lokalforeningsrådets fremtidigt arbejdsform

Persondataforordning træder i kraft den 25. maj – vi rundsender en skrivelse via googlegroup.

 

Vores arbejdsform bæres af hjemmesiden og googlegroup udsendelser.

 1. Orientering om LAG (Lokal Aktions Gruppe) herunder om generalforsamling 25. april (ved Leif Jakobsen).

Grundlaget er EU midler fra landbruget og der uddeles til projekter, der styrker bosætning erhverv og turisme. LAG midler er til medfinansiering af anlægsmidler og ikke til drift.

Den 25. april holdes der infomøde og generalforsamling. Meld jer ind – det koster ikke noget.

Man får først pengene, når projektet er godkendt.

 

 

 1. Orientering om møder i Dialogforum for Kollektiv trafik (ved Henny Grene)

 

Leif Jakobsen slog til lyd for, at det har en god effekt, at der på hvert møde deltager én person, som har kendskabet til Gribskov Kommunes kollektive trafik.

Ella Bredsdorff påtager sig at møde i Dialogforum for Kollektiv trafik, og sørger selv for at hun får indkaldelse til møderne.

Pernille Lütken foreslog, at vi hvert år kommer med samme konkrete indsigelser fra lokalsamfundene - eventuelt blot opdaterer dem.

 

Vi bør også komme med nogle generelle betragtninger om, hvad der får de små lokalsamfund til at eksistere. Med den manglende dækning med offentlig transport vil de små samfund blive affolket.

 

Vi vil bede vore lokalsamfund om at komme med input til, hvor det er der mangle offentlig transportmidler. Skriv til ella.bredsdorff@gmail.com

 

Hvis det lykkes, vil vi forsøge at sætte en dagsorden som fokusere på, hvor transportmidlerne kun er for udvalgte grupper, så det på den baggrund er vanskeligt at få den offentlige transport til at fungerer.

 

Forslag til busrute med kultur – fra indgang til Nationalparken i Esrum, derfra kan man køre til Tegners Museum, Fugleparken, Munkeruphus, Fyrmuseet, Det gamle hus i Gilleleje, Gilleleje Stationen og tilbage. En rute med kulturperler på en snor.

Bussen skal også køre heller ikke langs kysten om søndagen i sommerperioden.

 

Inden det næste møde i slutningen af august udarbejder Henny Green og Ella Bredsdorff et forslag til en Kulturbus, som kører på ovennævnte rute.

 

 

 

 1. Har alle betalt kr. 795 for hjemmesiden, som skal fornyes 1. maj 2018

Pris pr. medlem er kr. 100,00 årligt. Der skal indbetales til reg. nr. 1551 konto 0004590600

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

 

 1. Næste mødedato – 20. juni 2018

dagsorden 12-4-2017

12. april 2017

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Dagsorden til møde Lokalforeningsrådet  tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 1. september 2016

 

 1. Valg til Kontaktudvalget

 

 1. Hjemmesiden - skal den fortsætte, hvordan klarer vi betalingen

 

 1. Orientering om møde 9. marts 2017 i 'Det grønne dialogforum'

 

 1. Indberetning af årets Fokuspunkter ?

 

 1. Repræsentation i LAK ? - Frist for tilmelding til infomødet er søndag den 23. april på info@lag-halsnaes-gribskov.dk

 

 1. Invitation af politiker til vores næste møde - har vi et tema eller problem vi ønsker at drøfte

 

 1. Svar på henvendelse om Flextur i Hillerød kommune (ved Esrum Borgerforening og Mårum Lokalråd)

 

 1. Kommunens stiundersøgelse har den været i høring?

 

 1. Status om samarbejde om Kløverstier (Ramløse - og Vejby Lokalråd orienterer)

 

 1. Plejeplaner stier - debat omkring vedligeholdelse af kommunens arealer

 

 1. Sommerudflugt - har I lyst til at afholde udflugt i juli eller august ?

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

 

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde 

 

Tirsdag den 6. juni kl. 19.00?

Referat 1-9-2016

1. september 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Referat af møde Lokalforeningsrådet  torsdag den 1. september 2016 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Til stede: Mårum-Kagerup Lokalråd, Esrum Borgerforening, Ørby Bylaug, Annisse Lokalråd

 

Afbud fra: Laugø Bystævne, Vejby Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Villigerød Borgerforening.

 

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 16. juni 2016

Referatet godkendt

 

 

 1. Orientering om dagsorden Dialogforum for Lokalsamfund næste møde er 13. september

Leif Jakobsen har forespurgt Lokalforeningsrådets medlemmer,  om der var punkter dagsorden til næste møde.

Der kommer forslag til dagsordenspunkter om:

gadebelysning, status for stiplan, opfølgning vedr. flygtninge, kriteriet for 'Venlig boliger'.

 

 

 1. Kommunens stiundersøgelse er ikke sendt i høring. Hvorfor er den ikke det ?

Det forlyder, at der er indstillet 10 stier. Planen er ikke sendt i høring, da der ikke er økonomi til at etablere de foreslåede stier. Vi tager sagen op på dialogmødet med kommunen.

 

 

 1. Flextur i Hillerød kommune (ved Esrum Borgerforening og Mårum Lokalråd)

Det blev vedtaget, at sende brev til Hillerød kommune vedr. flextur.

Brevet vedlægges til orientering. Dersom vi ikke har modtaget indsigelser senest den 15. september 2016, sendes skrivelsen til Hillerød Kommune.

 

 

 1. Status om samarbejde om Kløverstier

Ramløse og Vejby var ikke til stede. Derfor udgik punktet. Jana fortalte om indvielse af Kløverstierne i Ramløse.

 

 

 1. Plejeplaner stier - debat omkring vedligeholdelse af kommunens arealer

Det er Dronningmølle, som har rejst spørgsmålet. Punktet udsættes til næste møde. Endvidere fremlægger Kontaktudvalget spørgsmålet om plejeplaner på det kommende dialogmøde med kommunen.

 

 1. Sommerudflugt - har I lyst til at afholde udflugten i september ?

Årets sommerudflugt var planlagt til at skulle afvikles den 28. august i Ramløse sammen med åbning af Kløverstien. Jana deltog i åbningen.  

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Mårum-Kagerup Lokalråd afholder landsbydag, hvor der blandt andet vil være "Hønse-skidnings-konkurrence", børneloppemarked, salg af lokale råvarer og meget andet. Det afholdes 10. september i Mårum Forsamlingshus.

 

Annisse Lokalråd arbejder fortsat med klimatilpasning, som konkret er separering af regnvand fra vejene. Lokalrådet har været på besøget hos Klima- og Energiskolen i Gundsølille. http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/folkeskole-ved-roskilde-omdannet-til-klimaskole.aspx

Annisse Lokalråd overvejer, om vi kan skabe noget tilsvarende på Bjørnehøjskolen og i Annisse Børnehus.

 

Eserum Borgerforening har i begyndelsen af juni holdt Åbningsfest for naturlegepladsen. Det var et stort arbejde, som tog meget tid. Der kom ca. 300-400 mennesker til åbningsfesten. Legepladsen er meget besøgt. Esrum Kloster vedligeholder legepladsen.

Cykelstien er fortsat et problem. Oversigtsforholdene på '2 minus 1 vejen' er blevet bedre efter fældning af træer.

Esrum Borgerforening slås også med sammenlægning af daginstitutioner.

Der er sat gang i et historieprojekt, hvor Esrum Borgerforening samler så meget historie som muligt, og lægger det på foreningens hjemmeside.

Esrum laver også et bog arrangement for børn, hvor forældrene kan komme og få viden om, hvordan man læser for børn.

Borgerforeningen i Esrum har kæmpet for, at der fortsat skal være den dagligvarebutik i Esrum og Esbønderup. Nu er der det besluttet at, at Rema 1000 bygger en ny forretning i Esbønderup, såfremt lokalplane godkendes.

 

Ørby har i de sidste 14 dag rejst 4 telte, hvor der har været loppemarked og byfest. Ørby har både eget orkester og børnekor.

 

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde 

 

Torsdag den 17. november kl. 19.00

 

 

FORSLAG TIL DEBAT PÅ NÆSTE MØDE:

 

Hvad skaber det gode lokalsamfund ?

 

Vi påtænker, at invitere Sidse Krøll Villemose, Jannich Petersen og Susan Kjeldgaard

 

og pressen Ugeposten og Amtsavisen

Referat 16 juni 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af mødet i Lokalforeningsrådet  torsdag den 16. juni 2016 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Til stede var:

Vejby lokalråd, Laugø Bystævne, Mårum Kagerup Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Annisse Lokalråd, Ørby Bylaug

 

Afbud fra:

Villingerød Borgerforening og Dronningmølle og omegns borgerforening

 

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 22, marts 2016

Referatet blev godkendt

 

 

 1. Orientering om mødet i Dialogforum for Lokalsamfund med kommunen den 9. juni

Leif Jakobsen og Jana Clausen orienterede om mødet med.

Det blev vedtaget at klage over referatet, som er misvisende i forhold til, hvad der blev drøftet.

- Vi er ikke enig i referatet vedr. pkt. 5, arbejdet med stier, idet vi er forundret over, at referatet ikke afspejler, at vi på mødet talte om rekreative stier. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at de rekreative stier er registreret.

- Under samme punkt står der, at LFR arbejder på at udarbejde en procedure, der eventuelt kan kombineres med indberetning til kommunen på sigt. Vi skal hertil anføre, at ansvaret herfor ikke ligger hos LFR.

 

 

 1. Kort status fra Flygtningenetværket ?

Vejby Lokalrådet orienterede om møde den 12. maj i Flygtningenetværket.

Der er p.t. 222 voksne i integrationsproces. Der er problemer med boligsituationen for flygtninge. Der er sendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer, om flygtningenes situation efter nedsættelse af integrationsydelsen pr. 1. juli 2016.

 

 

 1. Svar på anmodning om indsigt i kommunens stiundersøgelse

Der er kommet svar 13. april 2016. Svaret havde en uheldig og nedladende formulering.

 

Da vores fokus primært ligger på de rekreative stier, vil vi som opfølgning på kommunen svar af 13. april spørge om, hvorvidt det på nuværende tidspunkt vil være muligt at få to kortudskrifter, som viser ønsker til hhv. trafikstier og rekreative stier.

 

 

 1. Forslag fra Ramløse om at samarbejde om Kløverstier. Forslag om henvendelse til politikere og Friluftsråd.

Ingrid Dræby Pedersen fra Ramløse Lokalråd fortalte om kløverstier og viste skiltene, som viser stierne.

Vejby Lokalråd arbejder også med kløverstier, og indvier deres kløversti den 24. september sammen med indvielse af et mindesmærke for P.C. Skovgaard.

Ramløse skal indvie deres kløverstier den 28. august.

Der er ikke etableret nye stier, men udelukkende genfundet forsvundne stier og fastholdelse af allerede etablerede stier.

Der skal være fire stier, som udgår fra samme punk, med faste længder og interessepunkter.

Se på www.kløverstier.dk

Friluftsrådets penge til kløverstier falder bort fra september, men man kan uden midler fortsat lave kløver stier, som er et færdigt koncept.

Ramløse Lokalråd har lånt 50.000 af projektet af Idrætsforeningen, som vil få pengene tilbagebetalt, når Lokalrådet får pengene fra Friluftsrådet og Udlodningsmidlerne.

 

 

 1. Ugeposten - skal vi skrive noget om stiplanen undersøgelsen

 

Det blev besluttet, at vi skal skrive noget om resultatet af stiplanundersøgelsen. Nedenstående punkter vil blive belyst i artiklen til Ugeposten.

- Der har været stor interesse for at indberette sti ønsker, nu skal kommunen fortælle os, hvad borgerne får ud af det.

- Lokalforeningsrådet har haft stort fokus på det fremtidige samarbejde med Plan- og Miljøudvalget om kortlægning af rekreative stier.

- Lokalforeningsrådet er naturligvis også interesseret i anlæg af trafikstier og ser frem til at Teknisk Udvalg får prioriteret 10 stier i august

- Vi håber, at indberetningssystemet vil forsætte, da er lettilgængeligt, og også vil kunne benyttes til at indberette eksisterende stier

- Oplagt at kommunen går ind med en tovholder og opfordrer lokalsamfundene til at sætte 'kløverstiprojekter' i gang. Det er et færdigt koncept, som er nemt at håndtere. Stierne vil fremme sundhed og turisme i vores kommune.

Der blev nedsat en lille gruppe af Jette, Ingrid og Bjarne som skriver artikel senest 1. august  

 

 

 1. Tilbagemelding om kontakt til Græsted, Saltrup og Søborg                                                    debat: Lokalforeningsrådets fremtid - er lokalsamfundene interesserede i rådets arbejde ?

Der har været kontakt til både Græsted, Saltrup og Søborg som alle har meldt tilbage, at de forsat ønsker at have en tilknytning til Lokalforeningsrådet.

 

Lokalforeningrådets fremtid - der var generelt positiv stemning overfor Lokalforeningsrådets arbejder, som er en god erfaringsudveksling. Det blev påpeget, at det også er et spørgsmålet om, hvorledes vi måler vores succeshistorier.

Vi ser frem til at komme til at arbejde sammen med det Grønne dialogforum.

 

 

 1. Sommerudflugt i begyndelsen af august

Sommerudflugten går til Ramløse den 28. august, hvor mødes ved kløverpælen ved Ramløsehallen kl .11.00. Man medbringer selv madpakken. Alle er velkomne til udflugten.

 

 1. Eventuelt - herunder orientering om arbejde for at skabe mulighed for flextur til Nordsjællands Hospital samt orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Punktet vedr. flextur udsættes til næste møde, hvortil vi anmoder Esrum Borgerforening om at deltage.

 

Bordrunden:

Vejby Kunst - et stor V foran Trongården. Vejby en by med udsigt, mindesmærke for Skovgaard, kløverstier (alle tre projekter er støtte af landsbypuljen).

Laugø - trinbræt lukkes, fordi der skal åbnes et trinbræt i Helsinge Nord. Trafik der er 160 børn, som skal afleveres om morgen og aften, det bliver et kaos ved Bøgeskovgård. Håber, at byggeriet af Helsinge Nord kommer hurtigt i gang. Smedje åbner igen på lørdag. I den forbindelse har der været problemer med toiletbygning.

Mårum-Kagerup anmodet aktindsigt air-softbane på Teglværket, og bedt om støjvurderinger og kopi af tilladelsen. Landsbydagen er lokalrådet med i, lavet en hjemmeside for alle områdets foreninger. På hjemmesiden fortæller alle foreninger om, hvad der sker i landsbyen eksempelvis bredbånd, events og landsbydag.

Ramløse fokus på kløverstier.  Planer om at udstykke arealer bag ved Ramløse hallen

Annisse fortalte om lokalrådets arbejde med klimatilpasning

 

Betaling af hjemmeside: Alle beordres til at betale.

 

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde

Næste møde i Lokalforeningsrådet afholdes torsdag den 1. september kl. 19.00

Referat 22 marts-2016

22. marts 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet  tirsdag den 22. marts  2016 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Til stede: Annisse Lokalråd, Ørby Lokalråd, Villingerød og Omegs Bylaug, Dronningmølle Borgerforening, Mårum Kagerup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Esrum Borgerforening, Ørby Bylaug, Ramløse Lokalråd

 

Afbud fra: Saltrup Borgerforening, Valby Bylaug

 

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 11. januar 2016

Referatet blev godkendt

 

 

 1. Orientering om mødet i Dialogforum for Lokalsamfund med kommunen den 8. marts, herunder orientering om forslag til ny mødestruktur

 

Leif Jakobsen orienterede om mødet i Kultursalen om Udviklings- og Bæredygtigheds-strategien.

 

Derefter orienterede Leif Jakobsen om mødet i Dialogforum for Lokalsamfund. Vi har tidligere haft fire årlige møder med kommunen. Af disse fire møder var de tre med deltagelse af Kontaktudvalget og herudover et stort årligt møde, hvori alle kunne deltage. Denne struktur vil kommunen gerne ændre, således at Lokalforeningsrådet mødes tre gange årligt i Det grønne Dialogforum og et møde med kommunen uden det Grønne Dialogforum.

Det ene årlige møde forsøges afholdt her, sammen med en politiker.                                               

 

 

 1. Orientering om Dialoggruppen for Kollektiv Trafik

 

Leif Jakobsen orienterede om, at der er udarbejdet to forslag om omlægning af busruter i Mårum området. Mårum Kagerup Lokalråd klagede over oversigtskema, som ikke var blevet behandlet på mødet.

 

På det kommende møde, er der to forslag der skal stemmes om. Det ene vedrører busruten i Mårum, og på den baggrund deltager Janna Clausen i at mødet.

Esrum Borgerforening har givet input til, at der igen kommer en bus til Hillerød alternativt at Gribskov Kommune får en aftale med Hillerød om en flexbusordning.

 

Esrum forklarede, at sidste afgang fra København til Esrum er meget tidlig, og derfor ønskes en aften- eller nat afgang. På den baggrund deltager Anne Marie Karlsson i mødet.

 

Der er forslag om, at Lokalrådsforeningen skriver til Hillerød Kommune med en opfordring om at tilslutte sig flex-turs-ordningen. Skrivelsen til Hillerød Kommune sendes c.c. til Gribskov Kommune og Regionsrådet, som styrer trafikken i Nordsjælland og derfor måske kan lægge pres på Hillerød Kommune.

 

Esrum Borgerforening og Mårum-Kagerup Lokalråd udarbejdet et udkast til ovenstående opfordring og forelægger udkastet til godkendelse på næste møde i Lokalforeningsrådet.

 

 

 1. Kort status fra Flygtningenetværket

 

Erik Malling fortalte om mødet 17. februar i Vejby og koordinering af arbejdet med flygtninge.

Det blev foreslået at lave check lister.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som den 3. marts afholdt formøde med borgmesteren som forberedelse til mødet den 8. marts.

Borgmesteren er indstillet på at ansætte en flygtningekoordinator.

 

- Der er nu et akutnummer, hvorpå man kan få fat i Gribskov Kommune.

- Foreningen Ascent har åbenbart visse problemer i foreningens bestyrelse, som har skabt splid mellem de syriske flygtninge.

- Det er indtrykket, at mange af ordningerne med aflevering af eksempelvis møbler fungerer fint.

 

 

 1. Kommunikation på Googlegroop

 

Der er syv, som har meldt sig til flygtninge Googlegroop - og der er kun sendt en eneste mail.

 

Leif Jakobsen orienterede om, hvorledes systemet fungerer. Hvis man går ind på Lokalforeningsrådet hjemmeside, kan man derfra oprette en googlegroup

 

Erik Malling bliver lagt som kontaktperson på vores hjemmeside

 

 

 1. Høringssvar til kommunens Stiplan (deadline 31. marts)

 

Esrum Borgerforenings sag om ulovlig skolevej tages op på næste møde.

Kommunen anerkender, at vejen er anlagt ulovlig. Der var en generel debat om, hvordan sagen kan løftes. Esrum skal sørge for, at så mange som muligt tegner stien ind på kortet.

 

Mårum har tænkt sig at lave en skriftlig henvendelse til Gribskov Kommune, samtidig med afgivelsen af høringssvaret til stiplanen.

Vejby Lokalråd er også i færd med at udarbejde et svar til Kommunen, som sendes direkte til en e-mail adresse på kommunen.

 

Lokalforeningsrådet retter efter 31. marts henvendelse til kommunen med anmodning om aktindsigt i

- indsigt i samtlige indberettede data

- spørger Kommunen om, hvorledes processen vil komme til at forløbe

- arbejde for at der kan ske opsamling, hvis der mangler stier.

 

Herefter tager Lokalforeningsrådet stilling til, hvorledes vi vil benytte data, og om der skal rettes henvendelse til Gribskov Kommune vedr. den samlede plan og eventuelt om prioritering af stier. 

 

 

 1. Høringssvar på Bæredygtigheds- og Udviklingsstrategi (deadline 31. marts). Hvis nogle af jer allerede fremsendt høringssvar, vil vi gerne høre herom.

 

Høringsfristen er forlænget til 31. marts - formuleret alt for luftigt. Det er vanskeligt at svare på.

Der blev spurgt om kommunens Klimahandlingsplan ?

Kontaktudvalget finder ud af, hvorledes det forholder sig med Klimahandlingsplanen.

 

 

 1. Evaluering af Lokalforeningsrådets nytårsskrivelse til Ugeposten - ris og ros

Der var bred tilfredshed med artiklen.

Forslag til at bruge artiklen som et springbræt til at lave noget mere sags nært og skriver til Ugeposten, eksempelvis når høringsfristen med stiplanen er udløbet.

 

 

 1. Kontakt til Græsted, Saltrup og Søborg og eventuelt andre

 

Pernille Saabye kontakter Græsted Borgerforening, Jette Haugaard kontakter de to øvrige

 

 

 1.  

  Valg af medlemmer til kontaktudvalg herefter etableres rådet med formand

 

Kontaktudvalget fik et nyt medlem, Janna Clausen fra Mårum Kagerup Lokalråd. Herudover blev de tre øvrige medlemmer genvalgt med akklamation og konstituerede sig efterfølgende med Jette Haugaard som formand.

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

 

De fremmødte fortalte om aktiviteterne i deres respektive lokalsamfund

 

 

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde

 

Mødedatoen er foreløbigt fastsat til onsdag 8. juni, men datoen kan blive ændre, afhængig af hvornår det første møde i Det grønne Dialogforum skal afholdes.

Jette Haugaard (referent)

Referat 11 januar 2016

11.  januar 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet 11. januar 2016

 

I mødet deltog: Villgerød og Omegs Bylaug, Valby Bylaug, Mårum-Kagerup Lokalråd, Laugø Bystævne, Ramløse Lokalråd, Annisse Lokalråd, Esrum Borgerforening, Blistrup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Ørby Bylaug

 

Der var afbud fra: Dronningmølle Borgerforening

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkedt

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 31. august 2015

Referatet godkendt

 

 

 1. Lokalforeningsrådets nytårsskrivelse til Ugeposten - ? (vedhæftet udkastet, 'Det lokale engagement')

Vi drøftede indholdet ar artiklen, og der kom forslag til ændringer som blev skrevet ind i artiklen. Der blev givet grønt lys til, at der sættes et foto ind artiklen. Den rettede artikel vedhæftes til orientering.

Der er forslaget om, at sætte artiklen i Vejby Nyt, Ramløse Guiden og Annisse Guiden.

Vejby og Ramløse sørger selv for at indgive artiklen til de respektive redaktioner.

 

 

 1. Etablering af netværk imellem de enkelte lokalråd

Leif Jakobsen orienterede om, at han på Lokalforeningsrådet hjemmeside har oprettet et nyt netværk til de landsbyer der arbejder med flygtninge. De øvrige nedværk er allerede oprette på Lokalforeningsrådets hjemmeside:

 

http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

Netværksgruppe om flygtninge:

'Gribskov hjælper Flygtninge' er linket ind på vores hjemmeside.

Det blev foreslået, at lave en hjemmeside på facebook, som henviser til Lokalrådets hjemmeside

Ascet er drevet af syriske flygtninge i Gribskov Kommune. Blistrup (Bent Nielsen) er kontaktperson for netværket.

Der blev oprettet en googlegroup for de medlemmer, som har med flygtninge at gøre. Medlemmerne der vil være med i gruppen sender en mail til Leif Jakobsen.

Netværk om skolebus:

Det ligger Dialogforum for Kollektiv trafik.

Mårum-Kagerup spurgte, om der eksisterede et netværk.

Det blev foreslået, at lægge det ud til medlemmerne at orientere om mulighed for at deltage i Dialogforum for Kollektiv Trafik.

Netværk om trafiksikkerhed:

Koordineret indsats om trafiksikkerhed

Der var ikke noget til dette punkt

Netværk om specifikke stier:

Nedlagte stier og blokering af eksisterende stier

Eksistere og fungere i form af Lokalforeningsrådet i sin helhed.

 

 

 1. Nyt om sti sagen fra Rusland

Vi presser kommunen for gå ind i sager om nedlæggelse af stier, og i den forbindelse har Lokalforenigsrådet anmeldt sagen og blokering af stien i Ruslands fredningen til kommunen.

Vi rykker fortsat for at kommunen får en fast procedure for håndhævelse i stisager.

 

 

 1. Ideer til hvorledes vi selv kan rejse sager om stier

Villingerød og Annisse foreslog, at vi laver en fast procedure for hvordan, en langsom kan starte  en stisag ved at sende en eller flere skrivelser til lodsejeren. Det vil på den måde være lettere at på et senere tidspunkt at rejse sagen ved anmeldelse til kommunen, hvor anmeldelse kan vedlægges kopi af korrespondance og fotos.

Villingerød henledte opmærksomheden på, at fotografering skal ske med varsomhed, og at den ikke må genere lodsejeren.

 

 

 1. Dagsordenspunkter til næste dialogmøde (dato endnu ikke fastsat) med kommunen.
  • Orientering om struktur for skole og daginstitution. (Ramløse og Esrum indkaldes til dette punkt). Manglende information fra kommunens side eksempelvis i Ugeposten.
  • Landsbyernes modtagelse af flygtninge og kommunens manglende koordinering (Bent som vores repræsentant)

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Vejby Lokalråd - arbejder specielt med flygtninge og har fin pressedækning. Har lagt op til at der afholdes et møde mellem alle landsbyer, som arbejder med flygtninge.

Blistrup Lokalråd - det er hovedsaligt flygtninge, Lokalrådet arbejder med. Opretholdelse af Medborgerhuset er også et stor emne. De arbejdes også med at lave en Blistrup dag, som skal engagere borgerne.

Esrum Borgerforening - har afholdt Dansk Syrisk spise arrangement. Naturlegepladsen er næsten færdig. Skolevejen fra Esrum til Tingbakkeskolen har Borgerforeningen også arbejdet med, vejen er ulovlig.

RamløseLokalråd - haft travlt med at arbejde med områdeledelse i daginstitutionerne. Arbejder også med at etablere Kløverstier, som nu skal afmærkes. De er planen, at stierne skal indvies til sommer. Skolesti fra Bakkevej til Kirsbærvej arbejder lokalrådet også med.

Laugø Bystævne - haft oversvømmelse i gadekæret, hvorved broen svømmede væk. Børnehaven på Bøgeskov vil medføre alvorlige trafikproblemer (Skolegade og Laugøvej), og Laugø Bystævne holder nøje øje med denne udvikling.

Mårum/Kagerup Lokalråd - arbejder med flygtninge i landsbyen. Flygtningene boede på den gamle skole, hvor varme var slået fra.

Valby Bylaug - det største projekt har være, at få bussen til at holde et andet sted. Det er vedtaget, men der er ikke sket noget endnu. Der kommer et privat plejehjem på Aggebovej med 9 pladser for demente. Der er oprettet Valby Tingsted med siddesten, og ved indvielsen af tingstedet deltog borgmesteren.

Villingerød og Omegs Bylaug - har afholdt høstfest, vildtmiddag og julefest. Efter amternes nedlæggelse er der problemer med manglende plejeplaner af eksempelvis åer. I dag er det de private lodsejere, som meddeler til kommunen om arealer trænger til at blive plejet. Kommunen uden plejeplaner gennemført naturpleje, hvilket har skabt problemer i forhold til lodsejerne.

Annisse Lokalråd - arbejder med klimasikring og har som mål i 2016 at få afkoblet 150 villaers regnvand fra kloaksystemet. Lokalrådet i Annisse har samarbejdet med Gribvand Spildevand A/S og COWI om en vejledning om nedsivning af regnvand. Vejledningen kan ses på Annisse Lokalråds hjemmeside: www.annisse.dk/lokalraadet.htm 

Ørby Bylaug - Leif Jakobsen fortalte han for fremtiden deltager i Lokalforeningsrådets møder på vegne af Ørby Bylaug.

 

 

 

referent

Jette Haugaard

Referat 31-8-2015

31. august 2015

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet 31. august 2015 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

I mødet deltog:

Mårum-Kagerup Lokalråd, Blistrup Lokalråd, Laugø Bystævne, Annisse Lokalråd, Dronning-mølle Borgerforening, Vejby Lokalråd

 

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 4. maj 2015

Det blev bemærket, at sidste møde var interessant på grund af, at der var deltagelse fra såvel politikere som administrationen.

Referatet blev godkendt.

 

 

 1. Løs snak om hvad Lokalrådene ønsker, at vi skal beskæftige os med.

Strategi for Lokalforeningsrådets arbejde:

at vi kommunikere mere udadrettet i medierne eksempelvis Ugeposten, Gribskov Lokalavis og Frederiksborg Amtsavis.

at vi koordinerer indsatsen, hvis vi er flere lokalområder, som har tilsvarende enkeltsager

at vi forsøger at få nogle successager igennem ved kommunen

at vi beskæftiger os med klima og miljø

 

 

 1. Etablering af netværk imellem de enkelte lokalråd

Netværk om flygtninge:

Blistrup, Vejby, Esrum, Dronningmølle og Mårum-Kagerup har flygtninge. Frivillighedscentrene ved, hvor flygtningene bor. Hvis der er behov for at kontakte de enkelte lokalråd eller borgerforeningen, tager man kontakt til Leif Jacobsen og får en mailadresse til de enkelte lokalrådsmedlemmer

Netværk om skolebus:

Blistrup Lokalråd vil gerne inviteres til dialogmøder om kollektiv trafik.

Netværk om trafiksikkerhed:

Koordineret indsats om trafiksikkerhed

Netværk om specifikke stier:

Nedlagte stier og blokering af eksisterende stier. Annisse har arbejdet med etablering af en stiforbindelse mellem Annisse og Ramløse.

 

OBS på Lokalforeningsrådets hjemmeside findes i forvejen forskellige muligheder for at komme med input til forskellige netværk

 

 1. Nyt om stier

Stier administreres efter tre forskellige love Naturbeskyttelsesloven (kap. 4), Vejloven og Privatvejsloven.

Spørgsmål om etablering af nedlagt skolesti i Mårum.

Annisse Lokalråd fortalte om deres arbejde med stier. Lokalrådet er af den opfattelse, at vi må sørge for at disse sager tages op i lokalpressen eller få DN til at køre sagerne.

Der blev spurgt om, hvor ofte kommunen vedligeholder stierne. Som udgangspunkt slås stierne to gange om året. Alternativet er frivillig arbejdskraft.

 

 

 1. Dagsordenspunkter til næste dialogmøde (dato endnu ikke fastsat) med kommunen. Mødet gennemføres på Fjernvarmeværket, således at alle lokalråd deltager

- Trafiksikkerhedsplanen - hvor ofte skal den revideres, kan planens definitioner redefineres

- Status vedr. flygtninge i lokalsamfundet i.h.t info møderne i Blistrup, Græsted og Vejby

- Stier - hvor langt er kommunen kommet med planen for registrering af rekreative stier.

- Har kommunen fået lavet et konkret oplæg til, hvorledes man håndtering stisager.

- Håndhævelse af lodsejeres beskæring af beplantning som hænger ud over vej og fortov.

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Annisse Lokalråd fortalte om deres arbejde med regnvandsseparering og om den vejledning, som lokalrådet har skrevet i samarbejde med COWI Consult og Gribvand AS. Der blev også fortalt om Pilgrimsruten, hvor Esrum, Mårum, Annisse, Ramløse og Tisvilde har været stoppunkter.

Laugø Bystævne renser gadekæret med en arbejdslørdag. Laugø Smedie er blev renoveret.

Bøgeskovgård er solgt til Helsinge Realskole, som skal lave børnehave i gården. Det forudses, at der vil blive store trafikale problemer, og Laugø Bystævne følger udviklingen nøje.

Blistrup Lokalråd er organiseret i arbejdet med flygtninge.

Mårum Kagerup vil sammen med Ejlstrup, Nellerød og Nejlinge holde en landsbydag lørdag den 5. september fra kl. 11 til 14, hvor man sælger loppeting, har café og spiller mega-bord-fodboldt. Skattejagt for børnene. Alle er velkomne i Mårum Forsamlingshus.

Vejby Lokalråd har tre projekter, som er finansieret af landsbypuljen. Kløverstien, 'Vejby Kunst' og udsmykning af landbyen med beplantning og byporte.

Dronningmølle Borgerforening faste arrangementer - prøver på at lave et arrangement "Hvad er det værd", hvor man kommer med sine ting, og får dem vurderet. Et foredrag om slottet i Dronningmølle bliver også arrangeret. Lergravsøen, som nu er kommunens, har Borgerforenigen fået lov til at vedligeholde, således at man fra Strandvejen kan se søen. Borgerforeningen har så fået et hjørne, hvor de kan afholde forskellige arrangementer.

Dronningmølle Stationsplads er utrolig misligholdt. Borgerforeningen har fundet en gammel tegning, som er blevet opdateret. Nu har foreningen søgt LAG-midler til renovering af pladsen.

 

 

Ny mødedato fastsættes efter dialogmødet med kommunen, som forventes at blive den 16. september

 

 

Jette Haugaard (referent)

Overskrift 1

Referat 4-5-2015

4. maj 2015

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

Beslutningsreferat af møde i Lokalforeningsrådet 4. maj 2015 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Til stede var: Trine Egetved, Birthe Roswald, Ulla Drebøl, Anders Gerner Frost (fra Børneudvalget) og Janne Sørensen (fra Gribskov Kommune) samt Lene Skov, Sara Pedersen, (fra Forældrebestyrelsen i Annisse Børnehus)

 

Erik Maling, Leif Jacobsen (Vejby lokalråd), Henning Jensen (Annisse Lokalråd), Jana Clausen, Christian Krogh-Rasmussen (Mårum Kagerup Lokalråd), Karsten Milton, Martin Waaben (Esrum Borgerforening), Pernille Lütken (Villingerød Bylaug), Jette Haugaard (ref.)

 

 

Dagsorden:

 

 

 1. Godkendelse af dagsordenen

 

Dagsordenen blev godkendt

 

 

 1. Åbent punkt hvor Gribskov Kommunes Børneudvalg vil fortælle om baggrunden for beslutningen om at indstille børnehaverne i Annisse og Græsted til lukning

 

Trine Egetved startede debatten med at orientere om baggrunden for beslutningen om, at indstille børnehaverne i Annisse og Græsted til lukning, og beslutningen om at sende forslaget i høring.

Lukningen af børneinstitutionen i Græsted har ikke så vidtrækkende konsekvenser for børnene, som lukningen af institutionen i Annisse. Fra denne institution vil børnene i givet fald blive delt ud på flere forskellige institutioner i kommunen.

 

Herefter blev der stillet spørgsmål, og politikere svarede på spørgsmål fra Annisse Børnehaves forældre bestyrelse og fra Lokalforeningsrådets mødedeltagere.

 

Anders Gerner Frost påpegede to ting, som han var ked af. Det ene var, at flytte nogle børn til institutioner i Helsinge, og dermed risikerer at komme til at flytte børnene to gange. Det andet var, at han generelt var ked af at lukke en institution i en lille by.

 

Gribskov Kommunes børnetal blev drøftet, og politikerne mener, at prognoserne er meget sikre. Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt man har undersøgt, hvor nemt/svært det er at "skrue og op ned" for en institution, for dermed at undgå lukning. Når først en institution har været lukket, er det nemlig næsten umuligt at få den genåbnet. Kommunens embedsmand på området, Janne Sørensen oplyste, at det ikke har været undersøgt.

 

Der var en livlig og konstruktiv debat i godt og vel en time. Børneudvalgets politikere roste det fremsendte høringssvar fra Annisse Børnehus og de visioner og forslag til besparelser, som høringssvaret indeholder.

 

Debatten blev sluttet med, at politikerne gav forældregruppen lov til at komme med supplerende besparelsesforslag til Børneudvalget senest fredag.

 

Den endelige beslutning, om hvorvidt institutionerne i Græsted og Annisse skal lukkes, træffes på Børneudvalgets møde den 12. maj 2015.

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet den 3. februar 2015

 

Referatet blev godkendt

 

 

 1. Velkommen til Mårum-Kagerups nye Lokalråd og præsentation af repræsentant

 

Hele Lokalrådet I Mårum-Kagerup er udskiftet, og bestyrelsen har netop konstitueret sig for halvanden måned siden. Der er 7 medlemmer i bestyrelsen og præsten og Forsamlingshuset er tilknyttet lokalrådet.

Lokalforeningsrådet gav udtryk for, at det var godt, at Lokalrådet i Mårum-Kagerup ikke blev nedlagt, og bød Jana Clausen og Christian Krogh-Rasmussen velkommen.

Mårum-Kagerup Lokalråd arbejder p.t. med flygtninge - 7-8 stykker som skal bo i den gamle skole.

 

 

 1. Orientering om dialogmødet den 14. april med Gribskov Kommune

 

Orientering om nedlæggelse af bunkers i Gribskov, som er ejet af Forsvarsministeriet. I løbet af 2015 skal 42 parcelhusstore bunkere placeret i Gribskov fjernes, og områderne reetableres som skov. I alt vil Forsvarets Ejendomsstyrelse over en årrække fjerne alle cirka 140 bunkers i skoven og overdrage en række huse i skoven til Naturstyrelsen.

 

Orientering vedr. kommunens arbejde med flygtninge. Der arbejdes blandt andet med at orienter lokalsamfundene om flygtningene, inden flygtningene ankommer til landsbyerne.

 

 

 1. Nyt om stier

 

Vejby arbejder hårdt med kløver stiprojektet, som har fået midler fra landsbypuljen. Der har været afholdt en træf, hvor Vejby borgerne kunne komme med ideer,

Annisse har haft besøg af kommunen og Naturstyrelsen, som har kigget på stier.

 

 

 1. Vejby Lokalråd orienterer om udbetaling af midler fra landsbypuljen

 

Vejby har velvilligt stillet sig til rådighed for at få kr. 50.000 fra landsbypuljen udbetalt til de forskellige lokalråd.

De lokalråd, som gav oplysning om deres kontonumre, har fået tildelt penge.

 

Leif Jacobsen oplyste, at Lokalforeningsrådets hjemmeside er lukket, fordi der ikke er betalt for den. Betaling for hjemmesiden blev ikke forlods trukket inden udbetaling af  midlerne fra landsbypuljen. Det er således hvert enkelt lokalråd, som skal betale til Leif Jacobsen for Lokalforeningsrådets hjemmeside.

 

Kontaktudvalget sender en meddelelse til alle lokalråd om at betale for to års abonnement for Lokalforeningsrådets hjemmeside, lige så snart Leif Jacobsen har opgjort, hvor meget hvert enkelt Lokalråd skal betale.

 

 

 1. Esrum Borgerforening fortæller om organisering af udflugten den 15. august kl. ca 11.00

 

Der er forslag om at mødes på Esrum Kloster, hvorfra vi tage halvanden times rundtur med lokalhistorikeren Peter Kalko.

Herefter holdes picnic et eller anden sted i lokalområdet. Hvis vejret er dårligt, afholdes picnic indendørs.

 

 

 1.  

  Valg af medlemmer til kontaktudvalg herefter etableres rådet med formand

 

Inden valget blev det foreslået, at møderne med Gribskov Kommunen i 'Dialogforum for Lokalsamfund', for fremtiden afholdes samtidig med Lokalforeningsrådets møder på Helsinge Fjernvarmeværk. Repræsentanterne fra lokalrådene, borgerforeningerne og bylaugene vil være til stede, og således bliver kontakten mellem lokalsamfundene og kommunens politikere og embedsmænd meget mere levende. Vi undgår også efterfølgende at skulle referere fra møderne.

 

Formanden for Kontaktudvalget forhører sig om muligheden herfor hos vores kontaktperson på kommunen.

 

Kontaktudvalget blev genvalgt med akklamation og konstituerede sig efterfølgende med Jette Haugaard som formand.

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

 

Vejby har haft træf om stier. Til lokalrådets generalforsamling havde lokalrådet inviteret Peter Plant, som er formand for bestyrelsen i LAK (lokale aktions komite).

Vejby lokalråd har fået en række frivillige hjælpere til at uddele bladet "Vejby Nyt". Det har ikke være noget problem at skaffe frivillige til dette arbejde.

I Vejby har man forslået at ombygge den tidligere børnehave til tre flygtningefamilier.  selvom der ombygges til familier, kan man forvente, at boligerne indledningsvis bliver beboet af enlige mænd, som søger om familiesammenføring.

 

Annisse fortalte om arbejdet med klimatilpasning og arbejdet sammen med Gribvand A/S. Annisse Lokalråd har udarbejdet en vejledning, som skal kunne benyttes af alle grundejerforeninger, som ønsker at arbejde med regnvands separering.

 

Esrum har gang i mange små projekter, herunder omlægning af 'to minus en vejen' til Tingbakkeskolen (Gribskolen). Der har været møde herom med kommunen. Esrum Borgerforening vil gerne af med vejen og forsøger nu at bevise, at vejen er ulovlig.

Der kommer en afgørelse om vejen medio maj.

Naturlegepladsen har betalt for arkæologiske undersøgelser, men alligevel har Gribskovs kommunes embedsmænd fundet forskellige hindringer, med det resultat at legepladsen endnu ikke kan åbne. Placering er planlagt til syd for Møllegården.

Interaktion med de syriske flygtning har Borgerforeningen også arbejdet med. I Villa Rosa, som ligger på hovedgaden i Esrum, bor 7 enlige mænd og 4 enlige mænd bor i en lærebolig ved skolen. Borgerforeningen har holdt en syrisk aften, hvor flygtningene har serveret typiske syriske retter. Det var rigtig hyggeligt, og planen er, at nu skal Esrum Borgerforening holde en aften, hvor der serveres typisk dansk mad til de syriske flygtninge. Esrums flygtninge er enlige mænd, som venter på familiesammenføring. Blistrup og Vejby har også modtaget flygtninge fra Syrien.

 

Villingerød har bedt kommunen om at give info på hjemmesiden om, hvilke privatejede bygninger, der kan lejes ud til beboelse, således at ejerne kan vurdere, om en konkret bygning vil egne sig til flygtninge.

Villingerød har haft generalforsamling, og vil holde pinsecykeltur samt Sankt Hans aftens arrangement i Rusland.

Højspændingsledninger, som DONG skal have lagt i jorden, skal nu placeres et andet sted end oprindeligt projekteret, hvilket ikke er problemløst.

Ruslandsfredningens stier - der er ikke sket noget, det er fortsat således, at en enkelt lodsejer har lukket en sti af.

Vi skal huske, at erindre politikerne om, at gøre noget ved sagen.

 

Formand for Kontaktudvalget, Jette Haugaard orienterede afslutningsvist om et møde, som i dag har været afholdt på Gribskov kommune. På mødet forsøgte kommunen at finde ud af, hvor mange tomme lokaler, der er behov for til at modtage møbler, tøj og andet som indsamles til flygtninge.

 

Kommunen har brug for en list med navne på formændene for de enkelte lokalråd, borgerforeninger og bylaug, således at det er muligt at finde frem til disse foreninger.

 

Vil I senest den 10. maj give Jette Haugaard besked, dersom I ikke ønsker at stå på listen, som afleveres til kommunen.

 

Næste mødedato mandag den 31. august 2015

 

 

Vi ses til Lokalforeningsrådets årlige udflugt i Esrum,

lørdag den 15. august kl. 11.00 på Esrum Kloster.

HUSK, at medbring madpakke og godt humør

Dagsorden 4-10-14

31. oktober 2014

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Der indkaldes herved til møde i Lokalforeningsrådet tirsdag den 4. november 2014 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

 

Dagsorden for mødet

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Godkendelse af referat af mødet 26. august 2014

 

 1. Velkommen til Lonnie Louise Burchardt Alsen, som vil fortælle om COWIs undersøgelse af konsekvenserne ved Gribskovs deltagelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland - undersøgelse kan læses på nedenstående link
  http://www.gribskov.dk/Gribskov/Serviceydelser.nsf/0/003a500fd69a3bdcc12574ce00312b21/$FILE/Redeg%C3%B8relse%20-%20nationalpark.pdf

 

 1. Hvordan går det med behandlingen af Lokalforeningssrådets ansøgning om midler fra landsbypuljen ? Har vi fundet en løsning på den manglende bankkonto ?

 

 1. Stier - generel orientering

 

 1. Tilbagemelding fra det årlige dialogmøde den 18. september

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

 

 

 

 

På vegne af Kontaktudvalget

Jette Haugaard

Referat 26-8-14

27. august 2014

 

LOKALFORENINGSRÅDET

 

Beslutningsreferat fra mødet i lokalforeningsrådet tirsdag d. 26. august 2014

 

 

Til stede:

Britta Køster – Tisvilde lokalråd, Gitte Jensen – Blistrup lokalråd, Erik Malling- Vejby lokalråd, Henning Jensen Annisse lokalråd, Leif Jakobsen Vejby Lokalråd, Jette Haugaard – Annisse Lokalråd, Villy Nielsen (ordstyrer) - Ramløse lokalråd, John B. Andersen- Ramløse lokalråd, Eigil Pagter Møller – Laugø Bystævne, Jacob Vagner Madsen (referent) - Græsted Borgerforening

 

Afbud: Villingerød Bylaug, Mårum-Kagerup Lokalråd og Valby Lokalråd

 

Gæster: Ebbe Torpegaard og  Bjarne Christiansen

 

 

 

Referat jf. dagsorden

 

1.     Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

 

2.     Referat af mødet 29. april 2014 blev godkendt uden kommentarer

 

3.     LAG – Bjarne Christensen berettede om erfaringer med LAG på Bornholm og kom med forslag til, hvordan man kunne gribe dette an i Gribskov.  

A.    Forsøgskøkken: Bjarne fortalte om intensionerne bag forsøgskøkkenet, hvor lokale havde mulighed for, at få ”produceret” tilberedt mad, som de havde ideer til ville kunne sælges som lokale specialiteter.

B.       Iværksætter værksted: Et sted hvor lokale iværksættere kunne få gode råd, støtte og know how i opstarten af nye virksomheder.

C.       Ideer til Gribskov kunne være: Naturen i form af projekter i relation til nationalparken i nordsjælland, Kagerup savværk som samlepunkt for forskellige træhåndværk, kunsthåndværk af forskellig karakter eller inddragelse af den omkringliggende natur i fødevarer f.eks. fisk, tang m.m.

D.    Derudover en diskussion om f.eks. mindre varmeforsyningsenheder som forsøg i en energirigtig praksis.

E.      Gode råd fra Bjarne var at satse på få indsatsområder, som til gengæld skulle gennemføres detaljeret.

 

Overordnet set, så kunne en del af pengene bruges til konsulenter, for at hjælpe allerede gode ideer nærme på, at kunne realiseres i praksis.

Den økonomiske ramme har tidligere væres i størrelsesorden 108 millioner på landsplan, hvilket også er afsat nu h.h.v. 14 millioner i 2014 og 94 millioner i 2015.

 

Heraf, kan Halsnæs og Gribskov tilsammen sikkert komme i betragtning til 2,9 millioner om året over 4 år. Alle lokalrådets medlemmer opfordres derfor til, at de deltager på LAG inspirationsturen d. 10. september. Husk at melde jer til.

 

 

4.     Behandlingen af Lokalforeningssrådets ansøgning om midler fra landsbypuljen status: Plan og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget, at de afsætter 50.000 kr. til deling mellem kommunens landsbyer. Dvs. lokalforeningsrådets medlemmer med undtagelse af 2 foreninger herunder Græsted Borgerforening, da byen ikke har status som landsby. Der er fortsat ikke en løsning på bankkonto problematikken, men måske Blistrup, Tisvilde eller Græsted kan hjælpe, idet de allerede har etableret konti.

 

5.     Stier:

 

Status er, at kommunen er påbegyndt arbejdet med, at få indtegnet samtlige stier i kommunen – der påpeges i den sammenhæng, at kommunens digitale kort er stort set ubrugeligt, idet det er langsomt og tungt at bruge.

 

Vejby har besluttet, at de vil arbejde med stier på en meget konkret måde dvs. en sti af gangen, samt se på om stierne kan have mere end et formål af gangen f.eks. at en skolesti også afmærkes som motionssti.

 

Annisse er i gang med selv at etablere et "Spor i Landskabet" som administreres af Landbrug Fødevarer (LF), som også har støtte projektet økonomisk. Herudover er ansøgt om midler hos Nordeas lokalfond til skiltning og informationsmateriale. Sidstnævnte ansøgning behandles den 3. september 2014.

 

Tisvilde har mange stier og diskuterer mere om, hvilke stier der for alvor er vigtige og hvilke der godt kunne undlades.

 

Det aftales, at vi muligvis til næste møde kunne afsætte en lille ”stigruppe” under lokalforeningsrådet.

 

 

6.     Annisse fortalte  lidt om projektet "For enden af vejen" som er et gratis energitjek af udvalgte huse i Annisse d. 20. september, (se nedenstående link til kommunens hjemmeside) http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257258002FD751&iD=EBB3908443701B77C1257D40002FAE71.      Annisse Lokalråd afholder endvidere et Borgermøde den 15. september. På mødet vil der blive orienteret om ideer til udnyttelse af grundvandsvarme til opvarmning af huse i Annisse. Dette kan have interesse for flere af de små lokalsamfund der ligger uden for den kollektive forsyning. Arrangementet den 20. september vil blive annonceret i Ugeposten og alle er velkomne. (se vedhæftede artikel).

 

7.     Skolereformen: Annisse lokalråd er blevet inviteret med i Bjørnhøjskolens skolebestyrelse, Ebbe Torpegaard medl. af bestyrelsen i Annisse Lokalråd, fortalte om hans forventninger til lokalrådets nye rolle i skolebestyrelsen.

Diskussionen bredte sig lidt over i, hvilke interessenter det kan være god at have med i forhold til lokalråd og foreninger.

Bl.a. vigtigheden af, at skolerne også blander sig i debatter om nye busruter m.m.

 

8.      Blistrup Lokalråd  hørte fra de øvrige lokalråd om deres erfaringer, herunder blev der orienteret om, hvilke faste repræsentanter for forskellige foreninger o.l. der sidder i Lokalrådene. Vejby Lokalråd fortalte blandt andet, at de har en fast repræsentant for grundejerforeningerne.

 

A Lav en liste over mulige interessenter

-         Kirken

-         Erhvervsliv

-         Foreninger og klubber

-         Skoler og institutioner

 

B Hold gang i ildsjæle og påtag Jer ikke andres ideer.

-          Der er vigtigt, at et lokalråd understøtte gode ideer fra borgeren og hjælper til med at disse kan realiseres

-          Det er ligeledes vigtigt, at lokalrådet ikke påtager sig, at ville arbejde med alle andres gode ideer, men at inddrage de personer der er fremkommet med ideerne og lade dem arbejde videre med dem

-          Det er vigtigt, at ildsjæle for lov at arbejde med det, de brænder for, hvorfor lokalforeningsråd helst ikke skal sætte alt for faste rammer for, hvordan man kan arbejde med de gode ideer.

-          Tag ligeledes et par indledende diskussioner om, hvad foreningen støtter op om, og hvad den ikke støtter op om. F.eks. opbakning til det lokale loppemarked, men ikke til udsalg i Brugsen.

 

 

9.      Det årlige dialogmøde den 18. september 2014

Da Morten Jørgensen p.t. ikke er aktiv i lokalpolitik, er mødet udsat og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem der skal overtage. Vi holder fast i, at Morten har lovet os stegt flæsk, sidst han var på besøg. Det er vigtigt, at vi påpeger hver gang, at vi forventer konkrete resultater af møderne – Næste gang en status på Julehøjstien og Ruslands fredningen.

Alle rådene skal vende tilbage til baglandet og komme med input til dialogmødet senest den 4. september 2014

 

10.   Eventuelt: Vi tog en runde mellem rådene. Af konkrete aftaler er, at vi alle skal overveje, hvem der kunne indgå i trafikgruppen, idet Leif ønsker at stoppe næste gange efter lang tro tjeneste.

 

 

 

Næste møde i Lokalforeningsrådet bliver afholdt:

 

tirsdag den 4. november kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Referat 29-4-2014

30. april 2014

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Beslutningsreferat for møde i Lokalforeningsrådet mandag den 29. april 2014 kl. 19

 

 

Til stede var repræsentanter for:

Græsted Borgerforening, Annisse Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Tisvilde Lokalråd, Valby Bylaug, Mårum-Kagerup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Blistrup Aktivitetsgruppe

 

Der var afbud fra: Esrum Borgerforening og Villingerød Bylaug.

 

 

 

ad 1). Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden godkendt

 

 

ad 2) Godkendelse af referat af mødet 3. februar 2014

- Referatet blev godkendt.

 

 

ad 3) Referat af møde i Dialogforum for Lokalsamfund

- Kontaktudvalget gennemgik referatet fra sidste møde i Dialogforum for Lokalsamfund og svarede på spørgsmål. http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257C05003D5A78&iD=D3D762E14F2689B9C1257C59004E4A1D

 

 

ad 4) Oplæg fra Børneudvalgets formand, Trine Egetved, som vil forklare, hvad kommunen vil med de 8 børnebyer. Trine Egetved vil også fortælle om lokalsamfundenes mulighed for at udvikle en lokalt tilpasset skole, hvor også lokalrådene bliver inddraget.

- Efter oplægget var der spørgsmål og debat. Konklusionen på debatten syntes at være, at der er behov for at viske tavlen og påbegynde en tillidsopbygning og ægte dialog samt nytænke måde at arbejde på. Der vil komme en bred dialog til efteråret, hvor man vil gå ud fra en snak om, at der er for mange skole i forhold til antallet af børn.

 

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/0/A65176A9999E2B36C1257B47003BF730

 

 

ad 5) Oplæg (ca. 10 minutter) fra Plan- og Miljøudvalgets formand, Morten Jørgensen, som vil fortælle om den fremtidige udmøntning af grundlaget for Dialogforummet for Lokalsamfund, som er strategien for lokaldemokrati og inddragelse.

- Hovedbudskabet i Morten Jørgensen oplæg var, at man skal undgå at flytte livsnerven fra de små bysamfund ind til de store byer. Konklusionen på debatten syntes at være, at vi skal skabe liv i de små byer og tilbage til den simple dialog.

 

Lokalforeningsrådet opfordrede Morten Jørgensen til at arbejde for, at Lokalforeningsrådet får en plads i bestyrelsen for den kommen Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

ad 6) Debat med udvalgsformændene på baggrund af deres oplæg

Debatten blev taget under de enkelte punkter.

 

 

 

ad 7) Valg af medlemmer til kontaktudvalg herefter etableres rådet med formand

Henning Jensen, Annisse Lokalråd gik ud af kontaktudvalget, og i stedet kom Jakob Madsen, Græsted Borgerforening ind.

Kontaktudvalget består herefter af:

Jette Haugaard - Annisse Lokalråd (formand), Leif Jakobsen - Vejby Lokalråd, Pernille Lütken - Villingerød Bylaug og Jakob Vagner Madsen - Græsted Borgerforening.

 

 

ad 8) Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

- Der blev orienteret fra de forskellige foreninger

 

 

 

Næste møder:

 

16. august kl. 10.00 udflugt til Græsted (regner vi med) - orientering følger

26. august kl. 19.00 møde i Lokalforeningsrådet (på Helsinge Fjernvarmeværk)

 

 

 

 

 

Jette Haugaard

referent

referat 3-2-2014

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet mandag den 3. februar 2014 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk (ref. Martin Vaaben)

 

Deltagere: Leif Jakobsen og Erik Malling - Vejby Lokalråd, Eigil Pagter Møller - Laugø Bystævne, Lene G. Zeigler og Martin R Vaaben - Esrum Borgerforening, Jette Haugaard - Annisse Lokalråd

 

 

 1. Dagsorden godkendt uden kommentarer.
 2. Referat af mødet 28. november 2013 :  godkendt uden rettelser. Jette Haugaard beklagede meget, at der var sket en forveksling mht. mødedato for dette møde, og at referatet fra november-mødet ikke havde oplysning om mødedatoen, som var aftalt.
 3. Kommuneplanen blev vedtaget den 16. december 2013 - link til gennemgang af de enkelte høringssvar og administrationens vurdering og anbefaling http://www.gribskov.dk/  

(Leif venligst indsæt link’et)

Ingen yderligere kommentarer til Kommuneplan 2013 – 25 fremført på mødet.

 1. Orientering om Energilandsbyerne – Annisse og Esrum (tal med Martin Vaaben)

Annisse Energilandsby har afholdt "hilse-på-møde" med Morten U. Jørgensen (G) som rep. for PLAN OG MILJØUDVALGET og orienteret den nye udvalgsformand om, hvad der forgår i energilandsbyens regi.

Morten har opfordret til en møderække med ca. 2 måneders interval med begge energilandsbyer, Esrum og Annisse og evt. Søborg.

 1. Orientering om forslag til kriterier for fordeling af midler til landsbypuljen - klimapuljen er ikke længere en pulje.

Der kom to forslag til kriterier for fordeling af landsbypuljen, et fra Valby og et fra Vejby. Forslaget fra Vejby at om FOKUS modellen bør bruges til at vurdere projekter, som kan modtage hjælp fra puljen, er indarbejdet direkte i den endelige vedtagelse af landsbypuljen.

 1. Forslag til punkter til dagsorden til mødet den 18. februar 2014 i Dialogforum for Lokalsamfund. Kommune agter at tale om kriterier for fordeling af midler til landsbypuljen.

Der var enighed om at fremsætte følgende dagsordenspunkter til mødet den 18. februar:

  • Status vedrørende kommunens arbejde med Juelhøjstien
  • Status vedrørende stiplan i Ruslands fredningen
  • Status vedrørende gadekærsrapporten
  • Opdatering om Nationalpark Kongernes Nordsjælland og orientering om dagsorden for mødet den 21. februar mellem fem borgmestre.
 1. Nyt fra Villingerød Bylaug vedr. høring af en stiplan for Rusland-fredningen?

Orienteret om stiplan for Rusland-fredningen (Link ?)

 1. Nyt fra Vejby Lokalråd vedr. Julehøjstien?  Sagen er ikke på plads endnu! Må og skal behandles på dialogmødet d. 18. Feb 2014
 2. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger, bylaug.

Både Vejby og Esrum afholdt lokale Visionsmøder i 2013, resultaterne herfra er foreløbigt, at der er dannet selvstyrende arbejdsgrupper mhb.

Oprettelse af natur-legepladser (både Vejby & Esrum), div. forbedring af nærmiljø, samt at sætte Esrum på europakortet over pilgrimsruter.  Yderligere har Esum fremsendt 5 pkt. forslag til GK vedr. energi – men afventer stadigvæk besøg fra relevante GK fagudvalg.

 

 

Næste møde: tirsdag 29. april 2014  kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

Referat 28-11-2013

4. december 2013

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet torsdag den 28. november 2013 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Til stede var repræsentanter fra:

Annisse Lokalråd, Esrum Borgerforening, Saltrup Bylaug, Tisvilde Lokalråd, Villingerød og Omegns bylaug, Søborg Bylaug, Laugø Bystævne, Valby Bylaug, Blistrup Aktivitetsgruppe, Ramløse Lokalråd, Vejby Lokalråd og Græsted Borgerforening.

 

 

Leif Jakobsen indledte mødet med at bede om, at alle opdaterer deres adresser på google group, således at Lokalforeningsrådet kan udsende materiale via denne gruppe.

 

Hvis du har oprettet en googlekonto kan du på dette link læse alle tidligere mail

https://groups.google.com/d/forum/lokalforeningsraadet

 

Dette link er til kommunens foreningsregister. Kontroller at jeres forening er oprettet her med korrekte oplysninger, så i modtager de relevandte oplysninger fra kommunen.

http://www.booking.gribskov.dk/netinterbook/

 

 

Mødet blev indledt med en kort præsentation af de fremmødte, hvorefter nedenstående punkter blev behandlet.

 

 

 

 1. Dagsordenen blev godkendt

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881409

 

 1. Referatet af mødet 12. august 2013 blev godkendt

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881415

 

 1. Orientering om indhold af mødet 25. november 2013 med kommunen i Dialogforum for Lokalsamfund.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/0/5315D6645D151EFAC12575AE00422FAE

 

      I forbindelse med denne orientering gennemgik Villingerød og Omegns Bylaug

      en sag, hvor kommunen ikke sendte høringsskrivelse til Bylaug i høring af en   

      stiplan for Rusland-fredningen. Villingerød Bylaug ville gerne bidrage til at få åbnet   

      den gamle kirkesti igen også for at sikre adgang til vandet via cykel. Kirkestien er  

      ikke med i det fremlagte materiale fra kommunen - og det kan være fordi kirkestien   

      ikke er den del af fredningen.

      Bylauget er ikke at finde på netGIS - måske er det grunden til at bylauget ikke er   

      blevet orienteret om høringen. Gribskov Kommune undskylder for forløbet, og vil

      sørge for at bylauget (og alle andre borgerforeninger, bylaug og lokalråd) fremgår  

      af GIS. Hvis der er kommentarer til stikortet i kommunens 'digitale kort', kan der  

      rettes henvendelse til Niels Fhær Larsen på nflar@gribskov.dk.


     Dialogforummet efterlyste muligheden for at se på hele området i en helhed,

     bl. andet muligheden for at komme rundt i området både på cykel og gå.

 

     Lokalforeningsrådet på mødet udtryk for den holdning, at kommunen havde et

      problem med at behandle sagen politisk, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst.

 

    Kommunen tog synspunktet til efterretning, og Børge Sørensen ville bringe det

    videre til det politiske udvalg.

 

      Der blev også orienteret om sagen om Juelhøjstien i Vejby, og om lokalrådets

      mange henvendelser til kommunen i denne sag.

 

      Der var en kort drøftelse af kommunens arbejde med og orientering om     

      landskabskarakteranalyse.

 

 1. Drøftelse af dagsordenspunktet  - budgetaftalen og dialogforummets rolle. De to forslag til hhv. Landsbypuljen 2014 og Klimapuljen 2014/2015 blev gennemgået.

 

     Der var indledningsvist enighed om, at der inden for forslagets rammer skal

     afsættes penge (frimærkepenge) til drift af lokalråd, borgerforeninger, bylaug,  

     bystævner og aktivitetsgrupper.

 

     Herefter blev forslagene gennemgået.

     Der blev efterlyst en tidsfrist for, fremsættelse af forslag til ændring af kriterierne,

     ligesom der blev rejst spørgsmål til kortmaterialet og til definitionen af landsby.

 

Nedenstående er ikke referat fra mødet:

 

    Kommunen har meddelt frist til den 10. januar 2014 for at komme med input og

    forslag til fastlæggelse af kriterierne for tildeling af midler efter de to puljer.

 

Kommunen har også meddelt nedenstående:

 

I kan se, at der er nogle landsbyer, der er særligt udpegede. Det er de pga. deres kulturhistoriske værdier og fordi de er særlig godt velbevarede. I kan også læse listen over landsbyerne her: http://www.gribskov.dk/gribskov/KommunePlan.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/56326d7b390da46fc1257b880052cfe1?OpenDocument

Ifht. Eriks spørgsmål så er Vejby, Ramløse, Blistrup, Esrum og Esbønderup udpeget som lokalcentre. Iflg. kommuneplanen er et lokalcenter defineret som: " Lokalcentrene er selvstændige mindre bysamfund med et varieret indbyggertal og serviceniveau. Annisse Nord, Blistrup, Dronningmølle, Esrum, Esbønderup, Ramløse, Smidstrup, Tisvilde og Vejby er udpeget som lokalcentre." I kan læse mere om det under emnet 'Bystruktur'. Her er linket: http://www.gribskov.dk/gribskov/KommunePlan.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/78810d0f9a217730c1257b5a006b4805?OpenDocument

Ifht. den nye landsbypulje, så vil vi tage en nærmere drøftelse af hvorvidt det ikke vil være mere hensigtsmæssigt, at puljen retter sig mod landsbyer og lokalsamfund, da fokus for puljen og hele dialogforummets arbejde jo på er livet i lokalsamfund.

I vil få nærmere besked, da Eriks pointe bestemt er taget ad notam.

 

Slut udenfor referat

 

 

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger, bylaug etc.

 

 

 

 

 

ref. Jette Haugaard

Kontaktudvalget

Referat 12-8-2013

13. august 2013

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet mandag den 12. august 2013 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Til stede var:

Annisse Lokalråd (referent), Valby Lokalråd, Tisvilde Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Laugø Bylaug, Vejby Lokalråd

 

 

 

ad 1. ) Godkendelse af dagsorden

dagsordenen blev godkendt

 

 

ad 2.) Godkendelse af referat af mødet 17. april 2013

referatet blev godkendt

 

 

ad 3.) Orientering om det årlige Dialogforum med kommunen den 15. august 19-21

Mødedeltagerne efterspurgte, at kommunen på Det årlige Dialogforum orienter om, hvordan det går med at nå klimahandlingsplanens målsætning om reducering af CO2 udledningen med 4% om året for kommunen som virksomhed og 2% om året for kommunen som geografisk enhed.

 

Det har ikke været muligt, at finde oplysning herom i forslaget til kommuneplanen, hvilket  måske skyldes, at forslaget ikke er læst den grundigt nok. 

 

Kontaktudvalget blev pålagt at bede kommunen om på dialogforum på torsdag at komme med en kort orientering om, hvordan det går med at nå målene i klimahandlingsplanen.

 

 

ad 4.) Høring af forslag til kommuneplan 2013-2025

Der var enighed om, at kommuneplansforslaget ikke indeholder store ændringer i forhold til kommuneplanen for sidste planperiode.

 

Jette Haugaard bad hver enkelt lokalråd og bylaug om at oplyse, om de på vegne af deres lokalråd selv indgiver høringssvar til kommuneplanen, eller om Lokalforeningsrådet skal indgive høringssvar.

 

Resultatet blev, at Lokalforeningsrådet på vegne af Annisse og Ramløse lokalråd indgiver et høringssvar vedrørende anvendelse af Arresøhøj, som i henhold til kommuneplanforslaget har fået en meget snæver anvendelse til ferie.

 

De to lokalråd vil henstiller, at der i kommuneplanen gives mulighed for bredere anvendelse af institutionen eksempelvis til kursus, hospice, rekreationscenter o.a. Begrundelsen herfor er, at de to lokalråd er af den opfattelse, at anvendelsen til ferie er for snæver, og at det vil kunne få ejendommen til at henligge ubenyttet.

 

Ramløse og Annisse lokalråd ønsker også indgivet forslag om adgang mellem de to sogne ad sti syd for Arresøhøj.

 

Annisse Lokalråd henstiller, at høringssvaret indeholder en rettelse af kommuneplanens pkt. 6.3, således at det ikke fremgår, at området er kollektiv forsynet.

 

Annisse Lokalråd ønsker at arealreservere to områder til solcelleanlæg.

 

De øvrige lokalråd og bylaug indgiver selv høringssvar inden den 5. september. Det besluttet, at Lokalforeningsrådet i sit høringssvar skal anfører, at rådet støtter de øvrige lokalråds høringssvar.

 

Høringsfristen er den 5. september 2013.

 

 

ad 5.) Eventuelt

bordrunde hvor de forskellige byer fortalte om hvilke aktiviteter, de arbejder med.

Referat 17-4-2013

Refereat fra Lokalforeningsrådet onsdag den 17. april 2013 kl. 19

på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Valg af ordstyrer: Villy

Referent: Martin Rosenkilde Vaaben, Esrum

 

Godkendelse af dagsorden. Enstemmingt i orden.

Dagsorden for mødet

 

 1. ad. Pkt  1 Godkendt uden bemærkninger, dog at deltagere fra Nyt Gribskov ad pkt 5, begge har meldt afbud.

 

 1. Godkendelse af referat af mødet 18. februar 2012 http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881415

ad. Pkt  2 Godkendt med bemærkning om rettelse af navn: Trille Hausgaard Nilsson, Tisvilde

 

 1. Orientering om mødet med kommunen i Dialogforum for Lokalsamfund den 8. april

http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257A84003D0E4D&iD=99F37EF989E9B8F3C1257AF000302991

ad. Pkt  3 Sundhed & Forebyggelse. Delte meninger om indhold og form, samt ikke mindst udtrykt forvirring om hvem der modtager invitationerne.

Stil krav inden næste dialogforum om at dialogen foregår mellem borgere og GK politikerne, og ikke embedsfolkene.

Høringsperioden for Kommuneplanen (KP) er sat til 10 uger.

Lokalrådene bør være forberedt på at tage action når høringsperioden begynder ”sommer 2013” ultimo juni) Dvs. følg GK’s hjemmeside uge for uge. (24, 25, 26, 27)

Knud og Dorte foreslår et formøde hvor der kan formuleres spørgsmål til indholdet af KP og fremsendes til relevante politikere inden Stormødet i august (dialogforum).

Fibernet:  Ja tak. 2013 80% dækning. Trådløsteknologi dækker langt fra alle beboede steder og virksomheder indefor  kommunens område.  Vi beder om at GK lægger pres på folketinget om at få gennemført den (for længst) påbegyndte udrulning af Fibernet.

Gadekær: natrubeskyttelsesloven’s Paragraf 3 – Alm vedligehold for at bevare gadekærs tilstand er normal praksis. Perioden for vedligeh er 1. september til 1. marts

Hvis der er behov for egentlig oprensning skal der søges tilladelse hos GK TMS.

Stier: mange stier skal behandles jf. Privatvejsloven, derfor kan der ikke gives påbud jf. Vejloven (offentlige veje), naturbeskyttelseloven kan benyttes i nogen tilfælde.

Private foretager opmålinger af stier, både eksisterende og gl. der er forsøgt sløjfet.

Spilleregler vedr. stier er ikke helt klare for meningmand i GK. Forslag: Info Pjece

Energilandsby: Gl Annisse og Esrum (mht. benchmark). Spørgeskema undersøgelse, N=220stk hvoraf 50% svar pt. til behandling hos GK PMU.

 

 1.  

  Valg af medlemmer til kontaktudvalg herefter etableres rådet med formand

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881412

ad pkt. 4 Forslag: Forsætte med 4 udvalgsmedlemmer, plads til en 5. Gerne fra Gilleleje og længere østover. De 4 nuværende forsætter, valget enstemmigt godkendt.

 

 1. Nyt Gribskov fortæller om deres syn på lokaldemokrati og Lokalforeningsrådet rolle i fremtiden

ad pkt 5. Aflyst grundet manglende fremmøde fra Nyt Gribskov.

 

6.       Eventuelt:  Erik: Visionsdag Vejby 14. September 2013 m gæst Jakob Reddersen.  

Leif A.: Tisvilde genskabe badebys stemning & miljø – projektet er aktivt. Formål turisme, forskønnelse, samt søge EU midler.

Villy: Ramløse 2 nye medlemmer i Lokalrådet. Knus Antonsen, Ingrid Dræby Pedersen.

            Villingerød: lige holdt GF, Pernille er genvalgt. Kigger også på lokal energi produktion.

            Stor fokus på bevarelse af Ruslands området m tilhørende stier.

            Henning. Annisse. Energi løsninger. Sti bevarelse.

            Valby: Dorthe  Bevare busforbindelse, og afspæring af Løgelandsvej. Den er lukket permanent.

Busforb. Drøftet på udvalgsmøde  i April, busserne forsætter kørsel. Vilde orkideer i ”sumpen”, som er opstået grundet manglende dræn. Biologer indblandet. Tiden går. Der findes et kompromi.

 

 

Kontaktudvalget 

Deltagere: Henning, Pernille, Trille, Villy, Knud, Leif A., Dorthe, Erik, Martin, Leif J., Jette.

Afbud: Søborg

Referat 18-2-2013

Referat af møde i Lokalforeningsrådet d. 18/2 2013.

Deltagere: Villy Nielsen, Ramløse, Leif Andersen, Tisvilde, Eigil P. Møller, Laugø, Katrine Hauggard Nielsen, Esrum, Pernille Lütken, Villlingerød, Leif Jacobsen, Ørby, Erik Malling, Vejby, Jette Hauggard, Annisse, Steffen Ulf Hansen, Mårum-Kagerrup.

Katrine Hauggaard Nielsen blev budt velkommen som ny formand for Tisvilde Lokalråd.

Referat af møde d. 28/11 2012 blev godkendt.

Ved møde i dialogforum mellem kontaktudvalget og kommunen d. 8/4 vil kommunen orientere om kommuneplanens videre forløb. Kontaktudvalget vil følge op på forløbet om stier i kommunen,

herunder Julehøjstien, fælles forholdsregler om gadekærs oprydning og udpegning af strategiske landsbyer. Annisse er udpeget, men der skal udpeges en mere.  Hvis nogen ønsker emner til diskussion i dialogforum, bedes de sendt til lokalrådsforeningen via google-group eller til formanden Jette Haugaard inden 9/3.

Erik Malling gennemgik forløbet om Julehøjstien. Forvaltningen har tilbageholdt oplysninger for politikerne. Sagen ankes muligvis til Statsforvaltningen.

Leif Jacobsen orienterede om den kollektive trafik. Overordnet er S-bane til Helsinge ikke aktuel, men der arbejdes på, at Gribskovbanen forlænges til stationen ved det kommende Hillerød Hospital med videreførsel til Hundestedbanen, så de to baner bliver sammenhængende. Leif vil meget gerne have en ekstra mand/dame, som benytter den kollektive trafik, til at melde sig til arbejdet i udvalget for kollektiv trafik. Interesserede bedes melde tilbage til Leif Jacobsen.  

Omkring revidering af Kommuneplanen melder kommunen, at hver især skal følge forløbet på kommunens hjemmeside. Alle er velkommen til at komme med input, gerne via vor fælles google-group.  Input skal ligge indenfor de 6 udpegede områder i kommuneplanen.

Hvordan får vi flere medlemmer.  Kontaktudvalget skriver til kandidater og arbejder for øget synlighed i befolkningen.

Medlemslisten revideres til næste gang, så vi ved at der er sammenhæng mellem liste og foreninger.

Op til kommunevalget søges et generelt emne, som dækker vores område som lokalforeninger,

herunder om der er emner, som ikke er behandlet godt nok af vore politikere i den forløbne valgperiode.  Emner bedes beskrevet på google-group.

Supplering af kontaktudvalg udsættes til næste møde.

Næste møde onsdag d. 17. april kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

Dagsorden 18-2-2013

9. februar 2013

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Der indkaldes herved til møde i Lokalforeningsrådet mandag den 18. februar 2013 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Dagsorden for mødet

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Velkommen til nyt medlem fra Tisvilde Lokalråd 

     Formand Trille Haugaard Nilsson http://www.tisvildeleje.dk/

 

 1. Godkendelse af referat af mødet 28. november 2012

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881415

 

 1. Orientering om mødet med kommunen i Dialogforum for Lokalsamfund den 8. april

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=A7668265F86D7EA8C12576D50039C833

 

 1.  

  Input fra Vejby om stier.

 

 1. Orientering fra Dialoggruppen for Kollektiv trafik (Leif Jakobsen)

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=81682D781FA04FA2C125786800340378

 

 1. Hvorledes forløber arbejdet med revidering af kommuneplanen

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=A5718252A0BBAAE6C1257AD7004315ED

 

 1. Hvordan for vi medlemmer fra hele kommunen? (alle bylaug, lokalråd eller hvad de nu heder)

 

 1. Hvordan sikre vi, at alle medlemmer repræsentere en forening. (Vores mailliste skal være til foreninger som er aktive). Kommunen og alle os i rådet bør vide, hvem vi er.

 

 1. Hvad kan vi bruge et kommunevalg til, er det nu vi skal fortælle, hvad de forskellige politiker ikke gør for de små samfund?

 

 1. Supplering af Kontaktudvalget

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881414

 

 1. Eventuelt

 

 

Hilsen

Kontaktudvalget

Referat 28-11-12

28. november 2012

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet onsdag den 28. november 2012 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Til stede: Villingerød Borgerforening, Annisse Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Mårum-Kagerup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Søborg Bylaug, Tisvilde Lokalråd, Tisvilde og Omegns Grundejerforening.

 

Villy Nielsen blev valgt som mødeleder

 

 

 

ad dagsordens pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt

 

 

ad dagsordens pkt. 2 - Godkendelse af referat af mødet 23. august 2011

 

Referatet blev godkendt

 

 

ad dagsordenens pkt. 3 - Orientering om mødet med kommunen i Dialogforum for Lokalsamfund den 19. november

 

Der blev orienteret om mødet med kommunen, herunder om stier og indtegning af stierne på kommunens elektroniske kort.

 

Vi besluttede, at Lokalforeningsrådet i samarbejde med Vejby Lokalråd vil køre Juelhøjstien som en principsag ved rette myndighed, dersom kommunen beslutter at ikke genoptage sagen.

 

Der blev også orienteret om, hvor langt sagen med oprensning af Annisse gadekær er nået. Der afventes nu en ny afgørelse fra kommunen, som meddeler lokalrådet tilladelse til at rykke dunhammer op fra gadekæret, i modsætning til den første afgørelse, hvor dunhammerne skulle skæres af lige under vandoverfladen.

 

Der blev endvidere orienteret om det foreløbige arbejde med kommuneplan. Arbejdet er nu er i analyse- og inddragelsesfasen. Det forventes ikke, at kommunen nedsætter arbejdsgrupper i forbindelse med kommuneplanarbejdet.

 

 

 

ad dagsordenens pkt. 4 - Orientering om Annisse Lokalråds møde 23. november med Børge Sørensen

 

Orienteret om samarbejde med kommunen om Annisse som Energilandsby.

 

 

ad dagsordenens pkt. 5 -

 

Input fra Vejby om stier

 

Punktet blev behandlet under dagsordens pkt. 3

 

 

ad dagsordens pkt. 6 - Kommunen ønsker, at vi indtegner stier, som eksistere, men ikke er indtegnet på det nye stikort. Vi opfordrer jer til at komme eksempler herpå. På næste møde vil vi vise, hvordan man kan indtegne stierne på kommunens GIS-kort.

 

Principielt skal kommunen ikke kan afskære tidligere indberetninger om stier.

 

Lokalforeningsrådet opfordrer de enkelte lokalråd og borgerforeninger til at henvise kommunen til eventuelle tidligere indberetninger i sager om stier. Problematikken tages op på det næste dialogmøde.

 

 

ad dagsordens pkt. 7 - Supplering af Kontaktudvalget - der er tre kandidater.

 

Henning Jensen, Annisse Lokalråd og Christina Krönlein, Tisvilde Lokalråd blev valgt.

 

 

ad dagsordens pkt. 8 - Eventuelt

 

Næste møde mandag den 18. februar 2013

 

Leif orienterede om private fællesvej i Tisvilde, hvor der har verseret en sag siden 2008. På det sidste Teknisk Udvalgsmøde blev det besluttet, at de private fællesveje nu administreres under landregler.

 

 

 

 

Hilsen

Kontaktudvalget

(ref.: Jette Haugaard)

 

Link til kommunens hjemmeside.

Referat fra 24-9-2012

24. september 2012

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet mandag den 24. september 2012 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Til stede: Villingerød Borgerforening, Laugø Bystævne, Valby Bylaug, Ramløse Lokalråd, Mårum- Kagerup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Annisse Lokalråd, Tisvilde og omegns Grundejerforening.

 

 

ad dagsordens pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

 

 

ad dagsordens pkt. 2 - Godkendelse af referat af mødet 23. august 2011

Referatet blev godkendt

 

 

ad dagsordens pkt. 3 - Orientering om Det årlige dialogmøde den 10. september

Der blev orienteret om de tre arbejdsgrupper om: gadekær, arrangementer og stier.

Det blev vurderet, at der var manglende tid til gruppearbejdet og manglende styring af gruppernes arbejde.

Eksempelvis var der i sti arbejdsgruppen stor utilfredshed med den manglende styring af og manglende tid til gruppearbejdet.

Deltagerne i gruppearbejdet fra Ramløse udarbejdede derfor efter dialogmødte et oplæg vedrørende ønsker til stier i lokalområdet.

 

Det indstilles, at man til næste års dialogmøde undlader at indlede med ”salgstalerne”, som kommunen finder vigtige. Der skal være tid til gruppearbejde, hvor der lyttes til borgerne. Gruppearbejdet skal styres at kommunens medarbejdere, som også skriver et relevant referat.

 

 

ad dagsordens pkt. 4 - Orientering om møde i Dialogforum for Lokalsamfund den 17. september

Der blev orienteret om mødet med kommunen herunder om kommuneplanarbejdet.

For så vidt angår fibernet, så stiller lokalrådet sig undrende overfor, at bedre fibernet dækning ikke indgår i kommunens aktuelle planer om at tiltrække virksomheder og borgere.

 

Forslag til dagsordenspunkter til næste møde den 19. november i dialogforum (deadline for punkter er 15. oktober):

 

- Samarbejdsformen - hvad ligger der i borgerdeltagelse i forhold til borgerinddragelse. Hvordan opfatter kommunen Lokalforeningsrådets rolle.

- Hvis man virkelig tager Lokalforeningsrådet rolle alvorligt, vil kommunen så arbejde for, at lokalrådene og borgerforeningerne får et økonomisk tilskud deres arbejde.   

- Vedr. indberette ang. stier til kommunen, vi vil gerne have oplyst, hvilke kriterier der ligger til grund for Plan- og miljøudvalgets vurdering af det videre arbejde med det enkelte stiprojekt.   

- Er der en procesplan for kommuneplanarbejdet ud over, hvad er fremgår af kommunens referat af dialogmødet den 17. september (se nedenstående).

 

I efteråret 2012 indsamles og bearbejdes datagrundlag - bl.a. i samarbejde med forsyningsvirksomhederne. I løbet af vinteren 2012 vil særlige interessenter blive inddraget via de stående dialogfora; Det Grønne Dialogforum, Grundejerkontaktudvalget, Dialogforum for Lokalsamfund og Gribskov Erhvervsråd. Forslag til planer vil blive behandlet politisk i foråret 2013. Hen over sommeren 2013 vil der være offentlig høring og præsentation af forslagene f.eks. på et borgermøde.

Borgere, lodsejere, erhvervsdrivende, interessenter og organisationer kan spille ind med kommentarer og forslag. Indkomne høringssvar vil blive behandlet i efteråret 2013 og indgå i den afsluttende politiske behandling ultimo 2013.

Hvis de tilsluttede foreninger har yderligere forslag til dagsordenspunkter bedes de inden den 5. oktober sende dem til Kontaktudvalgets formand, Jette Haugaardhaugaard@garbolund.dk .

 

 

ad dagsordens pkt. 5 - Den første ansøgning om oprensning af gadekær er sendt til kommunen

Annisse Lokalråds ansøgning om tilladelse til at rense gadekæret for begroning bliver prøvesag, som der vil blive orienteret om i Lokalforeningsrådet.

 

Kommunen opfordres til at lægge rapport om gadekær, som er under udarbejdelse, på hjemmeside.

 

 

 

ad dagsordens pkt. 6 - Ramløses input om ønske til stier

Frustration fra dialogmøde har givet anledning til Ramløses input om stier, som er sendt til kommunen. Det er den form, som Ramløse Lokalråd har valgt at gøre det på. Vil kommunen melde tilbage om formen er afgørende.

 

Lokalrådene og Borgerforeningerne vil gerne kigge på, hvilke stier der er behov for, og som fortsat benyttes. Imidlertid er der utilfredshed med, at kommunen endnu engang blot starter på en frisk, og åbenbart ikke har ladet tidligere henvendelser om stier indgå i kommunens arbejde med stier.  Lokalforeningsrådet vil gerne vide, hvad der er sket med tidligere henvendelser. Det er ikke i orden blot at starte på en frisk.

 

Mårum-Kagerup har tidligere fremsendt beskrivelse af nedlagte og eksisterende stier, og Vejby har på møder med kommunen også indgivet oplæg til rekreative stier, hvor er disse henvendelser strandet?

 

Der arbejdes pt. med at undersøge hvilken rolle stien vurderes at have for lokalsamfundet. Plan- og Miljøudvalget vil tage stilling til om der skal arbejdes videre med projektet. Lokalforeningsrådet vil på den baggrund vil gerne har oplyst, hvilken vurdering der vil blive lagt til grund for prioriteringen af, om stierne har en betydning for lokalsamfund.

 

 

ad dagsordens pkt. 7 - Supplering af Kontaktudvalget

Det opfordres til at forsøge at få nye medlemmer til Kontaktudvalget fra den tidligere Græsted Gilleleje kommune.

Hvis man ønsker at stille sit kandidatur til rådighed for de to poster, som er ledige i Kontaktudvalget, må man inden næste møde sende en meddelelse til Kontaktudvalgets formand, Jette Haugaardhaugaard@garbolund.dk 

 

Der er tre p.t. tre kandidater - Leif Andersen, Cristina Krönlein, Henning Jensen.

 

Der er tale om supplering, og der er to pladser ledige. Hvis der er flere kandidater, kan de melde sig inden 5. oktober, og så tager vi en afstemning på næstfølgende møde.

 

 

ad dagsordens pkt. 8 - Eventuelt

næste møde onsdag den 28. november 2012 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk                                   

 

 

Jette Haugaard (referent)

 

Referat 23-8-2012

23. august 2012

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet torsdag den 23. august 2012 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

I mødet deltog: Annisse lokalråd, Vejby Lokalråd, Dronningmølle Borgerforening, Tisvilde Lokalråd, Laugø Bystævne, Ramløse Loaklråd, Valby Bylaug, Mårum-Kagerup Lokalråd og Tisvilde og omegns Grundejerforening.

 

 

 

ad 1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen blev godkendt

 

 

ad 2. Godkendelse af referat af mødet 11. april 2012

 

- Godkendt med diverse kommentarer om blandt andet fibernet. Besluttet at tage disse med under denne dagsordens pkt. 4

 

 

ad 3. Dialogmøde med kommunen 10. september - TEMA: Samarbejde mellem lokalsamfund og kommune. 


- Orienteringspunkt hvorunder lokalråd og borgerforeninger blev opfordret til at møde op, således at det ikke går ligesom sidst, hvor det årlige dialogmøde blev aflyst på grund af manglende tilmelding.

 

 

ad 4. Dagsordenspunkter til Kontaktudvalgets dialogmøde med kommunen den 17. september

 

- Kontaktudvalget opfordrede mødedeltagerne til at komme med input til mødet herunder input til det forestående arbejde med kommuneplanen.

Der var enighed om, at vores hovedindfaldsvinkel på mødet den 17. september må være spørgsmålet om, hvorledes Lokalforeningsrådet inddrages i planprocessen. Herudover var der til kommuneplanarbejdet følgende forslag:

·          bæredygtig udvikling

·          hvorledes afspejler det sig i kommuneplanen, at kommunen har meget store sommerhusområder

·          det åbne land og landskabsplanlægning

·          bedre dækning med fibernet

 

Herudover skal vil vi som dagsordenspunkt foreslå opfølgning på det store dialogmøde den 10. september.

Kontaktudvalget modtager gerne input til dagsordenspunktet frem til den 5. september 2012.

 

 

ad 5. Er der punkter til møde i trafikudvalget.

 

- Der var ønsker vedrørende stoppesteder på Tinghusvej i Mårum og Degnelodden i Valby. Leif Jakobsen deltager i mødet den 29-8, og det er muligt at komme med input.

 

 

ad 6. Har alle opdateret Fokuspunkter for 2012?

 

- Der blev opfordret til at alle får opdateret deres fokuspunkter og lagt dem ind på kommunens hjemmeside. Her er et link til hvor det skal lægges ind.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=5E760F6C0DF5C4C0C12572AB002533D1

 

 

ad 7. Hvem repræsentere hvem i lokalforeningsrådet? Hvis der i et lokalsamfund eksistere et lokalråd, så er lokalrådet den pågældende bys repræsentant i lokalforeningsrådet. Opdatering af vores udsendelsesliste, således at vi ikke udsender til råd, foreninger og laug, som ikke er relevante.

 

- Det blev besluttet, at listen over deltagende foreninger skal opdateres ved "Aktiv tilmelding", hvilket vil sige, at vi skriver ud til alle foreninger, at man skal melde sig til.

Herefter bliver der udarbejdet en ny udsendelsesliste, hvor alle de foreninger, som ikke tilmelder sig, bliver slettet fra listen.

 

 

ad 8. Hjemmeside: Har alle betalt?

 

- Der blev opfordret til at alle betaler

 

 

ad 9. Supplering af Kontaktudvalget

 

- Vi vil gerne opfordre til, at man melder sig til dette arbejde. Punktet vil blive taget op på næste møde.

 

 

ad 10. Eventuelt - herunder: orientering om kommunens svar vedr. forbedret skiltning historiske steder og orientering om vores sommerudflugt.

 

- Vi vil gerne opfordre til at man kommer til Sommerudflugten den 1. september kl. 10 ved Annisse kirke. Udflugten går i år til Annisse og Ramløse. Husk madpakken.

Det blev foreslået, at vi holder et tema-møde om turisme, og inviterer Visit Nordsjælland til at deltage. Vi vil herunder fortælle om vores ideer om at synliggøre historiske punkter i området.

 

Næste møde mandag den 24. september kl. 19 på Helsinge fjernvarmeværk

 

referent Jette Haugaard, 23. august 2012

 

 

Referat 11 april 2012

11. april 2012

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet onsdag den 11. april 2012 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

Til stede ved mødet var Mårup-Kagerup, Annisse, Laugø og Ramløse

 

 

Dagsorden for mødet

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt

 

 1. Godkendelse af referat af mødet 21. februar 2012
  Referatet blev godkendt

 

 1. Orientering om mødet med kommunen den 5. marts
  Der blev orienteret om mødets indhold. Punkterne vedr. stier og fibernet arbejder kommunen videre med. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 1. Orientering om henvendelse til kommunen vedr. gadekær
  Der var enighed om, at rette henvendelse til kommunen hurtigst muligt vedr. oprensning af gadekær og de praktiske problemer forbundet hermed.

 

 1. I forbindelse med DONGS nedgravning af el-luftledninger, har kommunen besluttet, hvorledes belysning skal være på private fællesveje i Annisse. Kan kommunen det?
  Der blev orienteret om problemerne, og det blev påpeget, at kommunen er vejmyndighed også på privat fællesveje.

 

 1. Lokalforeningsrådets Fokuspunkter for 2012.
  Vi opfordrer alle til at opdatere deres fokuspunkt

 

 1. Kollektiv trafik: Som man kan læse i ugeposten uge 4 har tekniskudvalg aflyst de planlagte besparelser i busbetjening i 2013. Efter dialog med blandt andet Lokalforeningsrådet. Hvis vi skal opnå forbedringer på dette område i 2014, skal vi på nuværende tidspunkt påvirke Kommunalbestyrelsen til at øge budgettet.
  Budgetter kommunen laver nu ligger til grund for trafikbetjening 2014, og det foreslås, at vi på det årlige dialogmøde anmoder kommunen om at redegøre for processen herunder den tidsmæssige sammenhæng mellem kommunens budgetlægning og afgivelse af trafikbestilling til Movia.

 

 1. Hvem er lokalforeningsrådets repræsentant i dialoggruppen for trafik i 2012.
  For at få et så kvalificeret input som muligt, anmodes medlemmer fra den tidligere Græsted-Gilleleje kommune om også at udmelde en repræsentant til dialoggruppen for trafik.


 

 1. Hjemmeside: Hvem vil betale?
  Alle medlemmer af lokalforeningsrådet bedes betale 80 kroner til reg.nr. 1551 konto nr. 0004590600. Husk at angive navnet på Lokalrådet ved betaling. Efter betaling vil de enkelte lokalråd modtage en mail, som skal fungere som kvittering.
  Lokalforeningsrådet retter henvendelse til kommunen med opfordring til at betale for hjemmesiden.

 

 1. Eventuelt
  Kontaktudvalget genetablerede sig for det kommende år med de nuværende medlemmer.
  Kommunen har meddelt, at annoncering for fremtiden vil ske digitalt. Lokalforeningsrådet retter henvendelse til kommunen med anmodning om, at kommunen etablerer en mulighed for, at man kan få abonnement på de emner, som måtte have borgernes interesse. 
  Annisse og Ramløse arrangerer den årlige sommerudflugt for Lokalforeningsrådet. Den afholdes lørdag den 1. september 2012, mødetidspunkt kl. 10.00 på Annisse Kirkes parkeringsplads. Vi opfordrer alle, der har interesse til at deltage. Alle er velkomne til denne udflugt.

 

 

Næste møde torsdag den 23. august 2012

 

 

 

 

 

Hilsen

Kontaktudvalget

 

Referat 21-2-2012

21. februar 2012

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

Referat af mødet i Lokalforeningsrådet tirsdag den 21. februar 2012

 

 

Deltagere i mødet:

Vejby Lokalråd, Annisse Lokalråd (referent), Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, Mårum-Kagerup Lokalråd, Villingerød Bylaug, Dronningmølle Borgerforening og Esrum Borgerforening

 

 

Ad punkt 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkende

 

 

Ad punkt 2 -  Godkendelse af referat af mødet 17. januar 2012

Referatet blev godkendt

 

 

Ad punkt 3 - Forslag til dagsordenspunkter til mødet med kommunen 5. marts 2012

 

  • Generelt om stisystemer, opdatering og bevarelse
  • Sagen vedrørende Villingerød ønsker Lokalforenignsrådet ikke at gå ind i
  • Gadekær – opfølgning. Også på PMU-møde i marts 2011.
  • Lokalforeningsrådet vil gerne diskutere forløb om opstilling af store vindmøller, dels for at tilkendegive vores holdning, dels for at drøfte selve processen.
  • Vil kommunen enten hjælpe med til at presse på overfor Folketinget eller selv arbejde aktivt for at udvikle fibernets-bredbåndsdækning i hele kommunen. Det er gjort med succes i andre kommuner, og det vil have en væsentlig betydning for moderne familier både fastboende og tilflyttere (”gulerod” for nye unge familier).
  • Hvad er processen i det videre arbejde med strategiplanen.
  • På baggrund af fremlagte oversigt om forløbet af gennemførelse af stopforbud i Tisvilde, ønskes processen belyst og kommenteret af kommunen.

 

 

Ad punkt 4 - Gadekær og netværk v/Leif Jakobsen

Leif Jakobsen orienterede, og punktet tages op igen på næste møde.

 

 

Ad punkt 5 - Referat fra mødet den 31. jan. i dialoggruppen for kollektiv trafik v/Leif Jakobsen

Leif Jakobsen orienterede, og efterlyste input fra de lokale områder.

 

 

Ad punkt 6 -  Anvendelse af Google group

Leif Jakobsen orienterede

 

 

Ad punkt 7 - Eventuelt

Kommunen skal igen rykkes for økonomiske midler til lokaldemokratiet under henvisning til  kommunen egne visioner om at støtte lokaldemokratiet.

 

Der er kommet svar på Lokalforeningsrådets skrivelse i sagen om gårdudflytning i Saltrup. Svaret vedhæftet som pdf-fil.

 

Lokalforeningsrådet opfordrer alle lokalråd til at opdatere deres Fokuspunkter på kommunens hjemmeside, inden næste møde. På baggrund heraf vil Lokalforeningsrådet forsøge at udarbejde en strategiplan for arbejdet i Lokalforeningsrådet i 2012.

Referat 17-1-2012

17. januar 2012

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

 

Deltagere i mødet:

Vejby Lokalråd, Tisvilde Lokalråd, Annisse Lokalråd (referent), Ramløse Lokalråd, Villingerød Bylaug og Laugø Bystævne

 

Villy Nielsen, Ramløse Lokalråd blev valgt som mødeleder

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen godkendt

 

 1. Godkendelse af referat af mødet 13. december 2011

 

Referatet godkendt

 

 1. Orientering om mødet den 9. januar i Kultursalen

 

Der blev orienteret om mødeform, herunder om mødet med politikerne, som man kunne stille spørgsmål til. Der deltog en gymnasieklasse i mødet, hvilket Lokalforeningsrådet fandet positivt.

Gymnasieklassen udtrykte ønske om, at kommunen skulle gøre det attraktivt for de unge at vende tilbage til kommunen efter endt uddannelse.

Lokalforeningsrådet var enige om, at mødet ikke var særligt oplysende, men et udmærket netværksforum.

 

 

 1. Gennemgang af meget foreløbigt udkast til høringssvar på strategiplan

 

Udkastet til høringssvar blev gennemgået på mødet. Nedenstående tilføjelse er aftalt, og bliver tilføjet høringsskrivelsen, som sendes til kommunen inden høringsfristens udløb den 31. januar 2012.

 

Indledning

Strategiplanen skal understøtte og fremme en afbalanceret demografisk udvikling i lokalcentrene og landsbyerne, blandt andet med henblik på fastholdelse af skoler, boliger og med henblik på styrkelse af foreningsliv og social kapital. 

 

 

Infrastruktur

Det blev foreslået, at kommunen i planlægningen generelt bør fremme borgernes mulighed for fysisk udfoldelse, eksempelvis ved anlæg af naturfitnessbaner, belyste løbestier og naturlegepladser, som stimulerer borgerne til fysisk udfoldelse.

 

Vi finder, at man skal fremme brug af offentlig transport, og et vigtigt element herfor er, at der er parkeringsmuligheder ved knudepunkterne for den kollektive trafik.

 

Klima

Lokalforeningsrådet henstiller, at solceller indgår i planlægningen, fordi det formentlig i højere grad bliver fremtidens teknologi, og fordi vi på den måde måske undgår placering af store vindmøller i det åbne land.

 

Erhverv

Landbruget er en af kommunens store erhvervsaktører, og skal derfor også indtænkes som erhverv i strategiplanen, således at det sikres, at der fortsat kan drives produktionslandbrug. Det sammen gælder for erhvervsfiskeri.

 

Turisme

Vi støtter, at der arbejdes aktivt for, at Esrum Kloster bliver indgangsportalen Kongernes Nordsjælland.

 

Landområdet

Rådet enedes om, at der skal tages nogle formuleringer fra høringssvaret til gårdudflytningen i Saltrup, herunder om at undgå misbrug.

Man skal også fastlægge retningslinier for, hvad man gør, hvis erhvervet vokser ud af de overflødiggjorte landbrugsbygninger.

 

 

 1. Kontaktudvalgets dialog med Indenrigsministeriet vedr. støtte til lokaldemokratisk arbejde

 

Rådet enedes om, at dette punkt ikke skal fremmes.

I stedet for at skrive til Indenrigsministeriet, bør sagen fremmes lokalt.

 

 

 1. Gadekær og netværk

 

Der var enighed om at anmode kommunen om at få en status for pkt. 33 fra Plan- og Miljøudvalgets møde 2. marts 2011.

 

Leif samler gadekærsnetværket og sender en mail til netværket.

 

 

 1. Indsigelser overfor køreplan som er trådt i kraft

 

Laif modtager indsigelser og deltager i mødet 31. januar 2012 i Teknisk Udvalgs dialoggruppe for kollektiv trafik.

 

 

 1. Anvendelse af Google group

 

Leif udsender en vejledning, og punktet sættes på dagsordenen næste gang. Husk at medbring jeres password.

 

 

 1. Eventuelt

Vi har hørt, at der er andre områder på Sjælland, som nu forsøger at blive nationalpark, fordi Kongernes Nordsjælland ikke falder på plads. Vi vil opfordre vores bagland til at drøfte, om man vil give helt afkald på muligheden for at få en nationalpark, eller eventuelt argumentere for en nationalpark bestående de statsejede plus de frivillige.

 

Vi tager punktet på til næste møde.

 

 

Næste møde er tirsdag den 21. februar 2011

Referat 13-12-2011

Referat af møde i Lokalforeningsrådet afholdt tirsdag d. 13. december kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk.

Tilstede var: Karen Søfeldt (Dronningmølle Borgerforening), Steffen Ulf Hansen (Mårum-Kagerup lokalråd), Aase Bomholdt (Ramløse Lokalråd), Villy Nielsen (Ramløse Lokalråd), Gary Petersson (Valby Bylaug), Margrethe Jacobsen (Mårum-Kagerup Lokalråd), Jette Haugaard (Annisse Lokalråd), Leif Jacobsen (Vejby lokalråd), Christina Krönlein (Tisvilde Lokalråd), Kjeld Ekeroth (Saltrup Bylaug) og Pernille S. Lütken (Villingerød Bylaug).

Til dirigent valgtes Villy Nielsen og som referent Pernille S. Lütken.

1.  Godkendelse af referat af møde i LFR den 15. november 2011

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering om møde mellem kontaktudvalget og kommunen den 28/11 2011

Kommunens referat af mødet kan ses på kommunens hjemmeside, som Jette har udsendt link til.  

LFRs oplæg til tidlig inddragelse - herunder tilføjelsen om, at vores indspark ikke blot skal tilstilles administrationen, men også skal gå direkte til Plan- og Miljøudvalget - blev accepteret af kommunen. LFR opfordrede Steffen til at forfatte en artikel om emnet og at søge denne optaget i lokale medier.

F.s.v.a. Julehøjstien bemærkede kontaktudvalget, at kommunens referat af mødet på dette punkt var temmelig kortfattet. Vejdirektoratet har ikke sparket sagen til hjørne, fordi der ikke er nogen sag, men fordi den ikke henhører under Vejloven og derfor ikke kan behandles af Vejdirektoratet. Julehøjstien henhører i stedet under Privatvejsloven, der skal håndhæves af kommunen.  På en oplysning om, at Vejby Lokalråd agter at fastholde deres krav om stiens genopretning og at man om fornødent vil klage til ministeriet lovede kommunen at se på sagen igen. Da sagen kan danne præcedens for, hvordan kommunen fremover vil håndtere stisager, besluttede LFR herefter at følge sagens videre udvikling tæt.

Kommunen opfordrede til, at så mange som muligt søgte Real Dania, ”Byggeriets Ildsjæle”. Flere har da også projekter i støbeskeen. Esrum søger til projekt Klosterby, Tisvilde til renovering af den gamle mole og måske Kunsthus 51 og Valby søger til område omkring gadekær.

Efter kontaktudvalgets gennemgang af mødet opfordrede LFR kontaktudvalget til løbende at tage spørgsmålet om muligheden for kommunal støtte til det lokaldemokratiske arbejde op med kommunen. Indenrigsministeriet har desuden opfordret til, at det lokaldemokratiske arbejde understøttes. LFR opfordrede derfor også kontaktudvalget til eventuelt at gå i dialog med ministeriet. Villy finder relevante dokumenter i sagen frem.

4. Debat om oplæg til høringssvar til Planstrategi 2012

Klima: Vejby mener overordnet, at udkastet er nogenlunde. Enkelte steder bliver det imidlertid for specifikt, når man f.eks. specifikt peger på at ville fremme elbiler og ikke mere generelt miljøvenlige transportformer. LFR opfordrede Leif til at udarbejde et oplæg til høringssvar på dette område.

Infrastruktur: Tisvilde Lokalråd har oplægget i høring til 2/1-2012 og vender herefter tilbage med deres stillingtagen.

Landområdet: Valby Bylaug synes, det i store træk ser fornuftigt ud, men kunne godt tænke sig, at man også inddrog placering af de store landvindmøller, som jo netop vil berøre landområdet. Steffen kunne oplyse, at der allerede er peget på mulige og ikke-mulige placeringer af ca. 20 landvindmøller på 125m i kommunen. Der var på mødet enighed om, at det ikke vil være seriøst helt at afvise landvindmøller, men at landvindmøller vil have store konsekvenser og at man derfor skal opfordre kommunen til at indføje overvejelser om fordele og ulemper ved valg af hhv. land- og havvindmøller i planstategiarbejdet. Steffen, Gary, Åse og Villy ser nærmere på planerne og udarbejder et udkast til høringssvar på dette område.

Ramløse har også udarbejdet et høringssvar som de selv vil indgive vedr. landområdet. Svaret er fremsendt til LFR’s medlemmer, der inden næste møde i LFR bedes tage stilling til, om LFR i sit svar ikke også kan bakke op om Ramløses.

Turisme: Annisse Lokalråd pegede på, at hvis Esrum Kloster skal være indgangsportalen til Kongernes Nordsjælland i samarbejde med relevante aktører, så skal LFR arbejde på at komme med omkring bordet. Christina undrede sig over, at enkelte projekter som f.eks. Nordic Park specifikt fremdrages. Leif påpegede, at det er problematisk, hvis turistinformation alene ydes af Visit Nordsjælland, idet kun medlemmers tilbud eksponeres i dette regi.

Erhverv: Mårum-Kagerup Lokalråd finder oplægget bredt og upræcist, men har ingen konkrete indvendinger.

Jette lovede at forsøge at samle de forskellige oplæg til ét høringssvar fra LRF. Alle indput skal være Jette i hænde senest den 10. januar 2012.

5. Gribskovs regionale rolle

Der var enighed om pt. at lade emnet ligge.

6. Kommunens tilbud om oplæg fra politiker til Planstrategiforslaget

Der var blandt de fremmødte enighed om ikke at tage i mod dette tilbud, da tiden er knap og ingen syntes at have særlige spørgsmål til oplægget.

7. Gadekær og netværk

Leif oplyste, at Plan- og Miljøudvalget allerede på et møde den 2/3 2011 har besluttet at registrere, bevare og vedligeholde gadekær og gadejord.  LFR besluttede på denne baggrund at rykke PMU for svar på, hvad der er sket i sagen.

Karen fortalte om, hvordan gadekæret i Esbønderup gennem tiden er blevet holdt. Kjeld fortalte om Saltrups gadekær, Åse om Ramløses og Gary om Valbys med særligt fokus på kommunens deltagelse i vedligeholdelsen. LFR enedes om at indsamle oplysninger om gadekær i kommunen, herunder informationer om historie og vedligeholdelse, så vi har kontaktpersoner og informationer til brug for videre drøftelse med kommunen. Leif er tovholder på dette projekt.

8. Netværksgrupper om åvand og trafikproblemer

Pernille orienterede om, at der findes et ålaug for vandløb i Gribskov kommune. LFR tilsluttede sig, at vi for videre ådebat foreløbig henviser til dette forum.

F.s.v.a. trafikproblemer var der enighed om at opfordre alle, der har været i dialog med Gribskov kommune om trafiksikringstiltag, til at fortælle om deres dialog og de eventuelle resultater heraf, så vi kan få et samlet overblik over kommunens håndtering af trafikproblemerne. Steffen er tovholder på dette projekt.

9. Orientering fra Saltrup Bylaug om Toftebakkegård

Kjeld fortalte, at der nu forhandles om en anden placering af gården og at Bylauget og andre interessenter arbejder videre med sagen.

10. Eventuelt

Leif gjorde opmærksom på, at indsigelser overfor den køreplan, der netop er trådt i kraft, skal behandles på et møde i kommunen den 31/1 2012. Punktet sættes på dagsordenen på næste LFR-møde og jeres indsigelser kan sendes til Leif forud for mødet den 31/1, så vil han tage dem med.

Næste møde i LFR blev aftalt til tirsdag d. 17/1 2012 kl.19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk. Indkaldelse udsendes senere, men noter allerede nu datoen i kalenderen.

Møde 15 november 2011

Referat: Lokalforeningsrådet’s møde tirsdag d. 15 November 2011, - Helsinge Fjernvarmeværk.

 

Deltagere:

Jette Haugaard & Henning Jensen, Annisse lokalråd;

Erik Malling & Leif Jakobsen, Vejby lokalråd;

Christina Krönlein Tisvilde lokalråd,

Leif Andersen Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn;

Steffen Hansen & Margrete Jacobsen Mårum Kagerup lokalråd;

Dorte Skovsgaard, Valby bylaug;

Keld Ekeroth, Saltrup Bylaug;

Klaus Arentoft, Søborg bylaug;

Pernille Lütken, Villingerød bylaug

Arne Schou-Jensen, Saltrup bylaug;

Eigil Pagter Møller, Laugø bystævne;

Villy Nielsen, Ramløse lokalråd;

Jane Rasmussen, Esrum Borgerforening

Mødet var indkaldt v. mail af 20. oktober 2011.

Mødeleder: Villy Nielsen.

Referent: Jane Rasmussen

 

 1. Referat fra mødet d.31. maj 2011, blev godkend uden kommentarer
 2. Dagsorden blev godkendt
 3. Orientering om dialogmødet v. Steffen: Der blev orienteret om det oplæg kommunen have lavet, vedr. tidlig inddragelse. Infrastruktur / kollektiv trafik er repræsenteret via Dialogforum. Det ønskes fra Lokalforeningsrådet at få præciseret overfor kommunen, at indmeldinger/svar skal forlægges Planudvalget, så det ikke risikeres at indmeldinger strander i administrationen. Kontaktudvalget vil sørge for dette.
  Dagsorden til mødet d.28 Nov.2011. punkt 5 blev diskuteret da formålet med punktet var uklart. Kontaktudvalget kontakter kommunen for yderlig afklaring.
 4. Arbejde med Planstrategi v. Jette: Strategien er ikke kommet til høring endnu. Dette ventes i december, og følges op i offentligt debatmøde i januar 2012. Det blev aftalt, at de grupper, vi tidligere har lavet om de enkelte emner i strategiplanen, skulle komme med et oplæg på i vores mailgruppe, og at disse så skulle diskuteres d. 13/12 til et fælles oplæg fra LFR.

            De enkelte medlemmer bør tilkendegive hvilke specielle interesser/områder man gerne vil involveres i, og disse tilkendegivelser skal sendes til Kontaktudvalget. Info om Kontaktudvalget kan findes på hjemmesiden www.lokalforeningsraadet.dk

 1. Dette punkt, Orientering om dialogmødet den 12. september 2011, blev behandlet under pkt. 3 
 2. Stier: Med udgangspunkt i en konkret sag, er det nu blevet afklaret at problemstillinger med stier behandles efter 2 forskellige lovgivninger. 1) Offentlig lov og 2) Privatvejs lov. Det ønskes at få afklaret med kommunen hvilken proces borgerne skal bruge når der er konflikter vedr. stier i Gribskov. Dette vil blive fremført på næste møde med Kommunen. Det ønskes ligeledes afklaret hvad der kan gøres i den konkrete sag i Villingerød/Rusland.  I denne dialog bør man også tale om håndtering af trappe-problematikken ifm. adgang til strandene.
 3. Annisse lokalråd orienterede om, hvilke møder der er planlagt ift. energibesparende tiltag / grøn energi. Jette sender oplæg til Lokalforeningsrådet’s medlemmer, så vi kan få arrangementet annonceret så bredt som muligt, evt. via lokale hjemmesider/facebook.  Det blev ligeledes drøftet om kommunen evt. kunne støtte op om sådanne arrangementer finansielt, da det er en relativ stor udgift for en lille lokalforening at afholde et sådan arrangement.
 4. Det blev talt om diverse udfordringer med oversvømmede arealer, ifm. dårligt vedligehold eller manglende beskæring af bevoksning ved å/vandløb. Pernille orienterede om problemer m. Gurre Å i Villingerød. Det opleves som om at kommunen ikke overholder deres vedligeholdelses pligt, d.v.s at lokal lovgivning om vedligehold ikke respekteres. Det blev besluttet at Lokalforeningsrådet ikke ville tage nogle konkrete aktioner i denne sag lige nu, men det blev anbefalet at der blev etableret lokale netværksgrupper for at samle de rette interessenter indenfor sådanne specialområder. ( Gadekær, Å- eller vandløb) evt. oprette nye google grupper. Information om disse interessegrupper kunne så lægges ind på Lokalforeningsrådet’s hjemmeside.
 5. Trafik: Her blev det ligeledes aftalt at der kan oprettes google grupper for at sikre opbakning ifm. lokale tiltag.
 6. Der blev orienteret om planer for udflytning af Toftebakkegaard i Saltrup, og sagen er rejst af Saltrup bylaug, der mener at den gældende lovgivning er blevet misbrugt i denne konkrete sag. Dette kunne Lokalforeningen ikke tage entydig stilling til, men rådet vil gerne tage den principielle dialog med kommunen, om hvorledes man får opført nye landbrugsejendomme efter den nye Landbrugslov. Kontaktudvalget kunne henstille til Kommunen at denne sag behandles med særlig opmærksomhed, så det sikres at en afgørelse er i tråd med Kommunens målsætning om sikring af det åbne land og sikring af åbenhed omkring beslutningsprocessen. Jette udarbejder oplæg til Plan- og Miljøudvalgets næste møde.
 7. Tisvilde arbejder for at fastholde det lokale posthus, da dette udfører en lang række andre vigtige funktioner for lokalområdet. Der blev ligeledes gjort lidt reklame for Tisvilde juleby/ Nissevilde, - hvor alle er velkomne de første 2 weekends i December.
  Esrum: Orientering om de aktuelle planer med Kloster, Borgerforening og Kommune der i fællesskab arbejder på at få udarbejdet fællesprojekt til byudvikling af Klosterbyen Esrum. Der søges midler via Realdania fonden Byggeriets Ildsjæle.

 

 

Næste møde er planlagt til tirsdag d.13. december 2011. Dagsorden vil være opfølgning på mødet med kommunen (d.28 Nov. 2011 ) samt strategiplanen.

Det blev aftalt, at oprette netværksgrupper  om 1) gadekær,  2) åvand, 3)trafikproblemer, 4) strategiplan.,

referat 31 maj 2011

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

I mødet deltog:

Villy Nielsen, Ramløse Lokalråd

Erik Malling og Leif Jakobsen, Vejby Lokalråd

Christina Krönlein,  Pyss Køster,Tisvilde Lokalråd

Margrete Jacobsen (referent) og Steffen Ulf Hansen, Mårum-Kagerup Lokalråd

Gary Petersson, Valby Bylaug

Jette Haugaard og Henning Jensen, Annisse Lokalråd

 

Villy Nielsen, Ramløse Lokalråd blev valgt som mødeleder.

 

 

Mødet var indkaldt v. mail af 24.05.2011.

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2011.

Vedr. referatets pkt. 9 – referat af møderne. Her aftaltes det, at opgaven som referent går på skift mellem lokalrådene.

Der var ingen bemærkninger til referatet i øvrigt – det blev godkendt.

 

Ad 2. Henvendelse til kommunen med anmodning om at blive inddraget som interessent i tema ”Landområde”.

Efter aftale på mødet den 26. april skrev Lokalforeningsrådet til kommunen den 27. april 2011 for at få del i det indledende arbejde i dette emne. Efter at have rykket for svar har kommunen i mail af 31. maj 2011 meddelt, at den indledende fase i arbejdet med planstrategien ikke afsluttes i juni (hvilket vi alle har udledt af de dokumenter, der har kunnet læses og det, der har været forelagt politisk) – men høringsprocessen kører frem til efteråret; først derefter fremlægges planstrategien i offentlig høring. Kommunen finder derfor, at Lokalforsningsrådet ER med i den indledende fase, bl.a. gennem det kommende dialogmøde den 7. juni 2011. Korrespondancen vedlægges (2 stk).

Lokalforeningsrådet har bidraget med indlæg i debatforum for Klima og energi (igangsætning af debatten på kommunens hjemmeside).

Der var enighed om at alle deltagere på mødet den 7. juni 2011 skal deltage aktivt – og bl.a. have sat sig grundigt ind i det materiale (Planstrategi 2012 for Gribskov – Debatoplæg til Byrådets temamøde 11. april 2011), som  kommunen har udsendt sammen med dagsordenen.

 

Ad 3. Gennemgående temaer (demografi og bæredygtighed) har Mårum-Kagerup Lokalråd modtaget input?

Der er ikke kommet input til de 2 emner.

Dog har Villingerød og Omegne bylaug v. Pernille S. Lütken, sendt følgende forslag:

”Jeg foreslår som nævnt på vores møde forleden, at kommunen tilføjer et tredje tværgående tema, der skal inddrages i alle de 6 temaer, planstrategien særligt skal behandle. Dette tema er bevarelse, udvikling og styrkelse af vore lokalsamfund. Dette tema er centralt for Lokalforeningsrådet og for borgerne i de tilknyttede borgerforeninger, lokalråd og bylaug og bør indtænkes i al kommuneplanlægning. Gode og engagerede lokalsamfund er både vigtige for den enkelte borger og bosætningen i kommunen og for det nærdemokrati og den borgerinddragelse, kommunen ønsker at fremme. Levende lokalsamfund er en ressource og værdi, vi ikke har råd til at miste på vejen. ”

Der var enighed om at inddrage dette emne som et 3. tværgående punkt.

 

Ad 4. Dialogmødet med kommunen – vores input til de 5 temaer.

Se ovenfor under pkt. 3 mht. Villingerøds forslag om ”Styrket lokalsamfund”.

Tisvilde lokalråd har specielt haft fokus på problemstillingen ”tilflytterstrategi” – som der var enighed om at udvide til begrebet ”demografi” til også at dække ”fastholdelse” – idet emnet må betragtes i en bredere sammenhæng – fastholdelse af unge, gamle og hertil kommer tiltrækning af nye beboere.

Endelig er der ”bæredygtighed” – hvor det står lidt uklart, hvad begrebet egentlig dækker, når vi ikke taler om klima/miljø! Disse 3 emner skal dækkes i alle de grupper, der formeres på mødet den 7. juni.

Det blev endvidere aftalt at fordele de 5 hovedemner til arbejdsgrupperne på mødet den 7. juni således:

”Klima” – Vejby.

 ”Infrastruktur” – Tisvilde.

 ”Landområde” – Valby og Ramløse.

 ”Turisme” – Annisse.

 ”Erhverv” – Mårum-Kagerup. De øvrige deltagere hægter sig blot på.

 

Ad 5. Udflugt til Mårum-Kagerup.

Den 9. juli 2011. Besøget kombineres med Kulsvidning v. Duemose.

Vi mødes kl. 12.00 v. Mårum Kirke; hører lidt om Mårum-området. Spiser vores medbragte mad hos Susanne og Steffen Ulf Hansen, Råbjergvej 45, Ejlstrup (kort vil blive sendt ud inden). Vi går fra Steffen til milepladsen (ca. 2 km); de, der vil køre, kan naturligvis det. Kl. 15.00 viser kulsvierne hvordan en mile opbygges, river en allerede tændt mile. Der er tur med ”skovens folk”. Efter turen kan man grille medbragt mad og der er musik og sang. Tag familierne med på denne udflugt.

Tilmelding til besøget til SUH@dadlnet.dk

 

Ad Eventuelt.

- Steffen, Mårum-Kagerup opfordrede de øvrige lokalråd til at gøre noget ved indsamling af sti-oplysninger og få sendt dem ind til kommunen. På www.kms.dk kan man finde kort over sit eget område – både gl. og nye kort.

- Christina, Tisvilde lokalråd, havde en forespørgsel vedr. formalia/jura ved evt. sammenlægning af lokalråd og grundejerforening/sammenslutning/forskønnelsesforening.

- Der var enighed om at opfordre kommune til at genindføre midler til lokalrådene (v. formanden).

- Villy, Ramløse – orienterede om de skoledrøftelser, der har været i forbindelse med planer om at nedlægge Ramløse skole.

 

Mødet sluttede kl. 21.00.

Referat 10 marts 2011

LOKALFORENINGSRÅDET                                                                             11. marts 2011

Kontaktudvalget

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra Lokalforeningsrådets møde torsdag den 10. marts 2011 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.

 

 

I mødet deltog repræsentanter fra

 

Valby Lokalråd

Tisvilde Lokalråd

Annisse Borgerforening

Annisse Lokalråd

Mårum-Kagerup Lokalråd

Ramløse Lokalråd

Vejby Lokalråd

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

 

 

 

 1. Godkendelse af referat af mødet 4. januar 2011

Referatet godkendt

 

 

 1. Seneste møde i Dialogforum for Lokalsamfund herunder om arbejdet med strategiplan

Kommunen har endnu ikke udsendt referat fra mødet. Kontaktudvalget gennemgik mødets forløb, og orienterede om at det fremover er Børge Sørensen, som skal deltage i møderne.

 

Det blev besluttet, at kontaktudvalgets formand tager kontakt til Børge Sørensen, og spørger om forløbet af det sidste møde giver anledning til, at han ønsker et møde med Kontaktudvalget inden det årlige dialogmøde den 4. maj 2011.

 

 

 1. Medlemmer og hjemmeside. Lokalforeningsråd, der repræsenterer 14 lokale foreninger.?

En gennemgang af de foreninger repræsenteret af rådet viser fortsat fjorten foreninger, som dog ikke er de samme som ved sidste tælling.

 

(Annisse Lokalråd, Annisse Borgerforening, Dronningmølle Borgerforening, Esrum Borgerforening, Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn, Laugø Bylaug, Mårum & Kagerup Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Saltrup Bylaug, Tisvilde Lokalråd, Valby Bylaug, Vejby Lokalråd, Vejby Stations Venner og Villigerød Bylaug).

 

To foreninger– Søborg Bylaug og Blistrup Medborgerforening - er ikke repræsenteret i rådet.

 

Der er fortsat tvivl om, hvorvidt der findes en borgerforening i Græsted. Der er endvidere tvivl om Ramløse Borgerforening og Vejby Borger og Grundejerforening status som borger - eller grundejerforeninger. På mødet syntes der at være enighed om, at de to foreninger i lighed med Annisse Borger og Grundejerforeningen kan lade sig repræsentere i rådet.

Dragstrup Bylaug har i 2010 udtrykt ønske om at være en del af Lokalforeningsrådet, men har endnu ikke deltaget i rådets møder.

 

Endelig blev det besluttet, at kontaktudvalgets formand retter henvendelse til Flemming Dencker, Landliggersammenslutningen for at få afklaret, om han mener, at Landliggersammen­slutningen passer ind i Lokalforeningsrådet, og om de i givet fald ønsker repræsentation i rådet.

 

Herefter blev det debatteret, om vi skal have såvel en Googlegroup som en hjemmeside. Der var enighed om at forsætte med begge dele. For så vidt angår betaling for hjemmesiden, er der kommet tilsagn fra otte foreninger om at bidrage med betaling. Tisvilde Lokalråd vil forsøge at hjælpe med at finde en løsning, som er billigere en de kr. 800,- som vi p.t. regner med at skulle betale for hjemmesiden.

 

 

 1. Foreningsregisteret

Alle borgerforeninger, lokalråd og bylaug, må meget gerne registrere sig i foreningsregisteret. Herved sikres det, at Gribskov Kommune kan komme i kontakt med foreningerne. Det er foreningerne selv, der står for at registrere foreningen i registeret.

 

Foreningerne skal huske at opdatere kontaktoplysningerne i foreningsoversigten. Foreningsoversigten findes på Interbook .

Link:  http://www.booking.gribskov.dk/

 

Password: Alle godkendte foreninger, organisationer og institutioner i kommunen kan booke lokaler og idrætsanlæg. Til dette skal der bruges brugernavn og kodeord som rekvireres hos Kultur og Fritid

 

 

 1. Dialoggruppe for kollektiv transport.

Lokalforeningsrådets repræsentant i Dialoggruppe for kollektiv trafik er Kjeld Ekeroth fra Saltrup Bylaug. På kommunens hjemmeside er der ingen referater fradette forum siden et møde i juni 2008.  

 

Valby Bylaug orienterede om, at på baggrund af de mange protester over busdriften i Valby, gik kommunen aktiv ind i arbejdet med at finde en løsning på problemerne med busdriften.

 

Det fremgår af dagsorden for Teknisk Udvalgs møde onsdag den 9. marts 2011, at der vil ske drøftelser i Dialoggruppen for kollektiv trafik første gang den 15. marts 2011 og helst en gang yderligere inden 13. april 2011.

 

Det blev besluttet, at Kontaktudvalget ved Leif Jakobsen retter henvendelse til kommunen og efterlyser referater fra Dialoggruppens møder, samt søger afklaret om kommunen fører forhandlinger i en anden trafikgrupper.

 

Det blev endvidere besluttet, at der senest søndag kan indgives input med beskrivelse af konkrete trafikproblemer i lokalsamfundene. Beskriv eventuelt alternativ ruter, så vil Leif forsøge at tegne dem ind på kort. Alle input skal være Leif i hænde senest søndag, således at de kan komme med på mødet i Dialoggruppen den tirsdag den 15. marts 2011.

 

 

 1. Bestillingen af busdrift 2012 skal ske i maj 2011.

Punktet anset for udtømt med beslutningerne under dagsordenspunkt 5

 

 

 1. Lokalforeningsrådets fokuspunkter.

Kontaktudvalget har foreslået følgende fokuspunkte/arbejdsområder for 2011:

Klima & miljø, opdatering af fokuspunkter, rekreative stier, borgerinddragelse (herunder spørgsmål om kontaktpersoner i kommunen), lokalplaner for sommerhusområder, offentlig transport og vejanlæg.

 

Det henstilles at de lokale foreninger opdaterer deres fokuspunkter på kommunens hjemmeside – Listen opdateres løbende ved at sende nye fokuspunkter kan sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

Link til fokuspunkter:

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=5E760F6C0DF5C4C0C12572AB002533D1

 

 

 

 1. Vandtema forum – høringssvar fra Lokalforeningsrådet

Lokalforeningsrådet har deltaget i Vandtema forum, hvor kommunen arbejder med høringssvar til statens høring om Vand- og Naturplaner.

 

Kontaktudvalgets formand gennemgik Lokalrådsforeningens udkast til høringssvar (vedhæftet som fil). Først gennemgik hun svaret på vandplanerne. Derefter gennemgik hun høringssvar til naturplanerne.

 

For så vidt angår naturplanerne, så er de uddelt til nedenstående lokale foreningen, som opfordres til at komme med input til høringssvaret. Input skal være formanden for Kontaktudvalget i hænde senest den 4. april

 

  Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Rusland. Natura 2000-område nr. 132 – uddelt til Dronningmølle Borgerforening

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. Natura 2000-

område nr. 133 – uddelt til Esrum Borgerforening

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 – uddelt til Annisse Lokalråd

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-

område nr. 135 – uddelt til Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn

• Forslag Natura 2000-område nr. 129 ”Gilbjerg Hoved” blev ikke uddelt

 

 

 1. Vedr. høringssvar VisitNordsjælland

Formanden orienterede om, at rådets høringssvar er blevet modtaget meget positivt. Således omtales det på forsiden af denne uges Ugepost.

 

 

 

 

 1. Eventuelt

Det blev drøftet, at det er vigtigt at byde ind med emner og holdninger til det store Dialogmøde den 4. maj. Derfor afsat tentativ mødedato til møde i Lokalforeningsrådet den 26. april 2011.

 

Det blev drøftet, at lokalsamfundene har et demografisk problem, som vanskeliggør opretholdelse af forskellige institutioner i lokalsamfundene. Cristina Krönlein, Tisvilde Lokalråd, forsøger via Anders Frost at få punktet ’Demografi’ med som tema i kommunens planstrategi.

 

Der blev orienteret om Den frivillige Strandrensnings-Patrulje, ved Ulrik Mondorf. De østlige dele af kommunen opfordres til også at deltage med økonomiske bidrag til dette frivillige arbejde. Der kom endvidere opfordring til, at man deltager i Danmarks Naturfredningsforenigns affaldsindsamling den 3. april 2011.

 

 

 

 

På vegne af Kontaktudvalget

Jette Haugaard (referent)

Referat fra 4-1-2011

 

 

Referat af møde i Lokalforeningsrådet tirsdag den 4. januar 2011

 

 

Deltagere:     Erik Malling og Leif Jakobsen, Vejby Lokalråd

                      Niels-Johan Brisdal Hansen, Laugø Bystævne

                      Margrethe Jacobsen, Mårum-Kagerup Lokalråd

                      Åse Bomholdt og Villy Nielsen, Ramløse Lokalråd

                      Erik Ohlsen, Tisvilde Lokalråd

                      Peter Borris, Tisvilde Grundejerforening

                      Karen Søfeldt, Dronningmølle Borgerforening

                      Birthe Baun Andersen og Jette Haugaard (referent), Annisse Lokalråd

                     

 

Villy Nielsen, Ramløse Lokalråd blev valgt til mødeleder

 

 

Ad dagsordenspunkt 1.) Godkendelse af referat af mødet 8. november 2010

 

Godkendt med den bemærkning at der fortsat arbejdes med ’oplæg til arbejde med klima og miljø’, og at dette oplæg vil blive præsenteret ved en senere lejlighed.

 

 

Ad dagsordenspunkt 2.) Hvilke emner skal Lokalforeningsrådet beskæftige sig med i 2011

 

Klima & miljø, opdatering af fokuspunkter, rekreative stier, borgerinddragelse (herunder spørgsmål om kontaktpersoner i kommunen), lokalplaner for sommerhusområder, offentlig transport og vejanlæg.

 

 

Ad dagsordenspunkt 3.) Mødet med kommunen i dialogforum for lokalsamfund den 23. februar

 

 • Opfølgning på de fire punkter fra sidste møde
 • spørgsmålet om tilskud til arbejdet med lokaldemokrati
 • spørgsmål om der findes en køreplan for arbejdet med Planstrategi
 • anmode kommunen om at informere yderligere om Flex-bus ordningen

 

 

Ad dagsordenspunkt 4.) Indlæg fra Valby og Vejby (Ørby) lokalråd om busdrift .

 

Generel snak om besynderlige køreplaner, herunder om manglende bus dækning om søndagen. Der efterlyses deltagere til en arbejdsgruppe om ’områdets offentlige transport’, som Lokalrådet ønsker at nedsætte.

 

 

 

 

 

Ad dagsordenspunkt 5.) Økonomi – kommunen har sløjfet tilskud til vore foreninger, hvilket betydning vil det få.

 

Tilkendegivelse overfor kommunen af det principielt uheldige i, at kommunen ’med den ene hånd ønsker lokaldemokrati, og med den anden afskaffer det økonomiske grundlag for arbejdet med lokaldemokrati.’

 

Det er muligt at søge Kulturrådet om tilskud til særlige arrangementer.

 

 

Ad dagsordenspunkt 6.) Vandtema forum – høringssvar fra Lokalforeningsrådet

 

Formanden for Kontaktudvalget følger møderne i Vandtema forum, og indstillede at Lokalrådet afgiver særskilt høringssvar.

På næste møde i Lokalrådet vil formanden fremlægge udkast til høringssvar.

 

 

Ad dagsordenspunkt 7.) Strategiplan

 

På mødet den 23. februar 2011 søges det oplyst, om Kommunen har en køre- eller tidsplan for arbejdet med strategiplanen.

 

Læs referat fra Plan- og Miljøudvalget
Onsdag den 05-01-2011

http://www.gribskov.dk/ProFile/ProfileWebMeeting.nsf/AllAgendas/2A65CD8875748D6FC1257811001BC999?OpenDocument

 

 

Ad dagsordenspunkt 8.) Eventuelt

 

Under dette punkt blev opmærksomheden henledt på, at vi har ret til at benytte skolernes lokaler, herunder også deres IT-udstyr.(adgang til internet)

 

Det blev nævnt, at Esbønderup Borgerforening er lukket, hvilket er en oplysning, som vi har modtaget med beklagelse.

 

Formanden for Kontaktudvalget nævnte, at der findes en borgerforening i Dragstrup, og at formanden herfor er interesseret i at deltage i Lokalforeningsrådets møder.

 

 

 

Hilsen

Kontaktudvalget

 

Referat 8-11-2010

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

 

21. november 2010

 

 

Beslutningsreferat af møde i Lokalforeningsrådet mandag den 8. november 2010 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Til stede var: Mårum Kagerup Lokalråd, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, Vejby Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Annisse Lokalråd

 

 

 1. Orientering om møde i Dialogforum for Lokalsamfund 4. november og orientering om det årlige Dialogmøde med Kommunen.

http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C125710A002E966B&iD=07595B820448B7C7C125772600432182

 

Steffen og Leif orienterede om mødet med kommunen og om det generelle indtryk af, at kommunen virkede uforberedt.

 

For så vidt angår borgerinddragelse, så efterlyste kommunen yngre menneskers deltagelse i lokaldemokratiet. Det blev aftalt, at kommunen skal komme med et oplæg til, hvordan borgerne kan inddrages.

 

På mødet blev der igen talt om de forskellige stier, Lokalforeningsrådet kom med et indlæg om rekreative stier. Kommunen fremlage et kort.

 

Brug af det offentlige rum var også oppe at vende, uden at debatten blev tilføjet noget nyt.

Det blev aftalt, at der skal findes en kontaktperson i kommune som er tovholder på emnet. Leif Jakobsen er kontaktperson fra Lokalrådsforeningen

 

Arbejdet med den kommende planstrategi starter efter jul. Lokalforeningsrådet holder øje med referater fra planudvalget.

 

 

Det årlige dialogmøde med Kommunen 1-6-2010.

Referat:

http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C125710A002E966B&iD=532858DEC26124A8C12577260042FCFF

 

  

 1. Det fremtidige arbejde i Lokalforeningsrådet – konkrete forslag fra de enkelte borgerforeninger.

 

Hvilke konkrete forslag skal Lokalforeningsrådet arbejde med.

-           Spørgsmål om busdrift blev vendt, det sættes på dagsorden til næste møde.

 

Der blev endnu engang opfordret til, at de forskellige lokalråd meddeler kommunen, hvilke fokuspunkter, der arbejdes med.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=5E760F6C0DF5C4C0C12572AB002533D1

 

 

 

 1. Møde i Temaforum for vand og natur.

 

Jette Haugaard gennemgik referatet fra kommunens hjemmeside. Det blev besluttet, at vi ud fra vore egne ’interessegrupper’ sammenstykker, hvad der er vores vision. Vi vil derfor arbejde for en fælles besvarelse

 

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/232ede1426bae35cc125779200592321?OpenDocument

 

Interessegrupperne er:

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Rusland. Natura 2000-område nr. 132 – uddelt til Dronningmølle Borgerforening

 

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. Natura 2000- område nr. 133 – uddelt til Esrum Borgerforening

 

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000- område nr. 134 – uddelt til Annisse Lokalråd

 

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-

område nr. 135 – uddelt til Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn

 

 

 1. Konkrete forslag til emner vi kan arbejde med

 

Der blev fortalt om Annisse Lokalråds arbejde med klima- og miljøspørgsmål, og der var enighed om, at dette emne interesserer mange. Til næste møde udarbejder Leif Jakobsen og Steffen Ulf Hansen et oplæg til et INFO-møde for borgere om Klima & miljø.


http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/0/823872613FDF749EC125756800334D26?OpenDocument

 

 

 

Næste møde blev aftalt til tirsdag den 4. januar kl. 19.00

 

 

På vegne af kontaktudvalget

Jette Haugaard

Referat 5 oktober

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

 

 

5. oktober 2010

 

 

Beslutningsreferat fra Lokalforeningsrådets møde mandag den 4. oktober 2010 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.

 

 

 

Der deltog repræsentanter fra:

 

Valby Bylaug

Vejby Kulturhus

Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn

Annisse Lokalråd

Esrum Borgerforening

Dronningmølle Borgerforening

Vejby Lokalråd

Saltrup Bylaug

Mårum-Kagerup Lokalråd

 

 

 

Steffen Ulf Hansen fra Mårum-Kagerup Lokalråd blev valgt til ordstyrer.

 

 

 1. ad dagsordens punkt 1 - Godkendelse af beslutningsreferat fra møde i Lokalforeningsrådet 19. maj 2010.

 

Steffen Ulf Hansen gennemgik referatet, som derefter blev godkendt med bemærkning om, at vi har et udstående f.s.v.a. spørgsmålet om indkaldelse af kommunen til orientering om Gribskov som klimakommune.

 

 

 1. ad dagsordens punkt 2 – Godkendelse dagsorden

 

Dagorden godkendt med bemærkning om, at dagsordenspunkt 4 om ’ældreboliger’ udgår, da Ramløse har meldt afbud til mødet.

 

 

 1. referat af mødet den 2. september 2010 i Temaforum for vand og natur

 

Lokalforeningsrådet ikke var repræsenteret på mødet den 2. september. Efter referatet at dømme var mødet kun blevet brugt til indledende drøftelser, fordi vandplanerne endnu ikke var sendt i høring.

 

Jette Haugaard oplyste, at Miljøministeriet, efter et længere politisk opgør i Venstre om planerne, netop i dag har sendt planerne i høring. Høringsperioden er et halvt år.

 

Herefter gennemgik Jette Haugaard materialet om vand- og naturplanerne herunder Gribskov Kommunes høringssvar til den tekniske forhøring.

 

Der var enighed om at uddele de relevante naturplaner til de fremmødte foreninger, og bede dem om at læse planerne igennem og melde tilbage til Jette Haugaard inden mødet den 12. oktober kl. 17.00 i Temaforum for vand og natur.

 

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Rusland. Natura 2000-område nr. 132 – uddelt til Dronningmølle Borgerforening

 

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. Natura 2000-

område nr. 133 – uddelt til Esrum Borgerforening

 

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-

område nr. 134 – uddelt til Annisse Lokalråd

 

• Forslag til Natura 2000-plan 2009-2010. Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-

område nr. 135 – uddelt til Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn

 

 

 1. udgået

 

 

 1. Orientering om kontaktudvalgets møde med Kommunen i Dialogforum 4. november 2010

 

Leif Jakobsen orienterede om sidste møde med kommunen den 24. marts 2010 og gennemgik referatet fra kommunen hjemmeside.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/5315d6645d151efac12575ae00422fae?OpenDocument

 

 

Han opfordrede de enkelte lokalråd og borgerforeninger til at være opmærksomme på kommunens udmeldinger på dens hjemmeside, og benytte sig af de muligheder som findes i dette regi. Eksempelvis har kommunen bedt om indberetning vedrørende de enkelte lokalråds fokuspunkter i 2010. Det er kun Vejby og Ramløse, som har meldt tilbage.

Listen opdateres løbende ved at sende nye fokuspunkter kan sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

 

 

Leif Jakobsen demonstrerede Lokalforeningsrådets hjemmeside: www.lokalforeningsraadet.dk

 

Lokalforeningsrådet har forslag til nedenstående dagsordenspunkter til mødet den 4. november:

 

·          Borgerinddragelse og strategi for lokaldemokrati - opfølgning fra mødet den 1. juni

·          Status for stiplan (rekreative stier) – opfølgning fra mødet 24. marts 2010

·          Smidige procedurer for brug af det offentlige rum – opfølgning fra mødet 24. marts 2010

·          Plan for kommunens orientering om målene for borgere ved at Gribskov er en klimakommune

 

KLIMAKOMMUNE

Gribskov Kommune som klimakommune
Tirsdag den 15. december 2009 underskrev Gribskov Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Igennem klimakommuneaftalen har Girbskov Kommune forpligtiget sig til følgende målsætning for reducering af kommunens CO2 udledning fra 2010 - 2014:

 • 4 % om året for kommunen som virksomhed
 • 2 % om året for kommunen som geografisk enhed


Du kan se Gribskov Kommunes klimaaftale her.

 

 1. Forslag fra lokalrådene til dagsorden til mødet med kommunen den 4. november 2010 i Dialogforum. (vedhæftet forslag til dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn.

 

Der blev truffet beslutning om, at forslagene fra Grundejerforeningen for Tisvilde om Omegn ikke skal indgå som dagsordenspunkter til mødet med kommunen.

 

 

 

 1. Hjemmeside

 

Dette punkt blev anset for behandlet under dagsordenspunkt 5

 

 

 1. Eventuelt

 

Mårum-Kagerup Lokalråd orienterede om trafikproblemer på Tinghusvej

Saltrup Bylaug orienterede om forskellige problemer med lokalplanen.

 

 

Næste møde: mandag den 8. november kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

 

 

Jette Haugaard, referent

Referat fra 20-5-2010

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

 

 

20. maj 2010

 

 

Beslutningsreferat fra Lokalforeningsrådets møde onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.

 

 

 

Der deltog repræsentanter fra:

 

Esrum Borgerforening

Laugø Bylaug

Saltrup Bylaug

Mårum-Kagerup Lokalråd

Vejby Lokalråd

Ramløse Lokalråd

Villingerød Borgerforening

Tisvilde Lokalråd

Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn

Dronningmølle Borgerforening

 

 

 

Villy Nielsen fra Ramløse Lokalråd blev valgt til ordstyrer og indledte mødet med at få godkendt dagsordenen dateret den 17. april og udsendt sammen med referatet fra mødet den 12. april 2010.

 

 

 

 1. ad dagsordens punkt 1 - Godkendelse af vedlagte beslutningsreferat fra møde i Lokalforeningsrådet 12. april 2010.

 

Referatet godkendt

 

 

 1. ad dagsordens punkt 2 - Orientering om energiforsyning, herunder om, hvad det vil sige ’at være CO 2 neutral’. Hvorfor er et kraftvarmeværk nødvendigt, hvis vi vil have vindmøller. Hvorfor er en varmepumpe godt i nogle områder, og ikke i andre

 

 

 1. Kort orientering om Gribskov som Klima Kommune

 

Det blev besluttet at slå dagsordenspunkterne 2 og 3 sammen, og Leif Jakobsen orienterede om begge punkter.

Det blev besluttet, at tage de to emner med på næste møde i Lokalforeningsrådet, og bede kommunen om at deltage i mødet med en repræsentant, som kan besvare spørgsmål vedrørende kommunens energibesparingsmålsætning.

Herefter vil Lokalforeningsrådet beslutte, hvordan vi vil gå videre med dette arbejde.

 

 

 1. Orientering fra arbejdsgruppen ’Borgerinddragelse’ om konkrete forslag til rettelse i håndbog om borgerinddragelse og lokaldemokrati.

 

Steffen Ulf Hansen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, og der var en længere debat om dette dagsordenspunkt.

Det blev besluttet, at Steffen Ulf Hansen udarbejder et skriftligt oplæg til Dialogmødet, den 1. juni, som kommunen får tilsendt. Jette Haugaard forsøger, at få kommunen til at lægge dette punkt til sidst i Dialogmødet, således at Steffen Ulf Hansen kan nå frem til mødet og selv præsentere punktet.

 

 

 1.  Det årlige dialogmøde 1. juni 2010

 

Lokalforeningsrådet besluttede at meddele kommunen, at punktet om ’Åer og vandløb’, som rådet har ønsket sat på dagsordenen frafaldes, fordi der andre punkter som er blevet vigtigere for rådet.

 

Kommunen har bedt Lokalforeningsrådet om at gruppere dagsordenspunkter til Dialogmødet den 1. juni i ’dialogpunkter’ og ’orienteringspunkter’

 

 

Dialogpunkter

 

 1. Borgerinddragelse – strategi for lokaldemokrati - (punktet ønskes sat på som sidste punkt på dagsordenen).

 

 1. Hvordan ser Byrådet på ældres muligheder for at forblive i deres lokalsamfund

 

Kommunens planlægning bør understøtte, at mennesker kan blive i deres nærmiljø, også når der sker ændringer i deres livssituation (børn flytter hjemmefra, mennesker bliver enlige, mennesker bliver ældre, familier får børn). Vi tror, at muligheden for at kunne blive i det kendte nærmiljø giver tryghed - samtidig med at det bidrager til mere varige fællesskaber, hvor folk kender hinanden og hjælper hinanden - til gavn for alle (og til besparelse for kommunen). Gode billige boliger til de, som gerne vil forblive i et område, vil formentlig kunne mindske omfanget af dispensationer til helårsbeboelse af sommerhuse i områder omkring småbyerne - givet med baggrund i mangel på egnede helårsboliger.

Vi opfatter det som helt centralt, at fokus bør være på at udvikle by- og boligområder til mangfoldighed og rummelighed i modsætning til ensartede boligområder/bydele til folk med ens behov og vilkår ("ghettodannelse").

Endvidere refereres til de aktuelle planer for 25 ældreboliger i Helsinge.

 

Orienteringspunkter

 

 1. Rekreative stier – kommunen orientere om, hvor langt arbejdet med kortlægning er nået

 

 1. ’Aktivt eller passivt tilsyn’ – hvad er kommunens politik med hensyn til at føre tilsyn, eksempelvis med overholdelse af bopælspligt og indholdet af lokalplaner

 

 1. Hvordan ser Byrådet på fremtiden for skolerne i lokalsamfundene?

 

De aktuelle planer for ny skole i Helsinge, omstruktureringer på skoleområdet, herunder specialklasser og –tilbud, besparelsesplaner, etc., har skabt usikkerhed om fremtiden for skoler i lokalsamfundene.

Uddrag fra Kommuneplanen:
Kommunen er præget af mange levende lokalsamfund, der hver især danner rammen om et rigt og aktivt foreningsliv, mange butikker og virksomheder med et lokalt afsæt. Lokalsamfundene er også udgangspunktet for en række af kommunens tilbud inden for børnepasning, skole, ældrepleje og kulturtilbud. Alle lokalsamfund kan ikke rumme alle tilbud, men Byrådet lægger stor vægt på at bevare og videreudvikle lokale miljøer med udgangspunkt i hver deres lokale karakteristika.

 

 1. Orientering om udkast til skrivelse til Gribskov kommune om økonomiske aspekter af ejendommes status som bevaringsværdig.

 

Jette Haugaard fremlagde udkast til skrivelse til kommunen med en forespørgsel om, hvilken økonomisk hjælp, der i givet fald kan ydes til ejerne af bevaringsværdige ejendomme.

./.

Lokalforeningsrådet godkendte indholdet. Skrivelsen er den 20. maj 2010 afsendt til kommunen, kopi vedhæftet.

 

 

 1. Orientering om hjemmeside – og om Googlegroups

 

Leif Jakobsen orienterede om hjemmesiden og om Googlegroups. Han oplyste at på grund af regler i persondataloven, skal alle give deres samtykke til at få navn og adresse til at ligge på hjemmesiden.

 

Leif supplerer med lidt orientering her (………

 

 

 1. Valg til Kontaktudvalget

 

Der blev afholdt kampvalg. Valgt med 15 stemmer blev Jette Haugaard, Leif Jakobsen, Pernille Lütken, Steffen Ulf Hansen. Valgt med 10 stemmer blev Karen Søfeldt.

 

Jette Haugaard benyttede lejligheden til at takke Lisbeth Bjerager og Leif Andersen for deres arbejde i kontaktudvalget.

 

Kontaktudvalget har etableret sig med Jette Haugaard som formand.

 

 

 

 

 

20. maj 2010

Jette Haugaard, referent

Referat fra 12 april

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

 

 

Beslutningsreferat fra Lokalforeningsrådets møde mandag den 12.april 2010 kl. 19.00 i Kulturhuset i Helsinge

 

 

Der deltog repræsentanter fra:

 

Esrum Borgerforening

Mårum-Kagerup Lokalråd

Laugø Bylaug

Vejby Lokalråd

Annisse Lokalråd

Ramløse Lokalråd

Villingerød Borgerforening

Tisvilde Lokalråd

Grundejerforeningen Tisvilde og Omegn

Dronningmølle Borgerforening

Valby Bylaug

 

 

Villy Nielsen fra Ramløse Lokalråd blev valgt til ordstyrer

 

På baggrund af den udsendte dagsorden fra 30. marts 2010 blev der drøftet forskellige emner og truffet beslutning om nedenstående:

 

 

 1. ad dagsordens punkt 1 - Godkendelse af vedlagte beslutningsreferat fra møde i Lokalforeningsrådet 11. januar 2010.

 

Referatet godkendt med to modsatrettede bemærkninger, dels et ønske om mere uddybende referater, dels tilfredshed med beslutningsreferater.

Der blev truffet beslutning om, at de fremtidige referater bliver kortfattede og med de vigtigste konklusioner.

 

 

 1. ad dagsordens punkt 2 - Orientering om møde i Dialogforum for Lokalsamfund 24. marts 2010 og orientering om det årlige Dialogmøde med Kommunen.

 

Der blev orienterede om mødet 24. marts 2010 i Dialogforum for Lokalsamfund. Referat af mødet kan ses på www.gribskov.dk

 

Der blev specielt orienteret om punkterne ’borgerinddragelse’, ’rekreative stier’, ’åer og vandløb’ samt ’turisme’.

 

Endvidere blev der orienteret om punktet ’gadejord’, som af kommunen var sat på mødets dagsorden, idet kommunen har specifikke udfordringer i behandlingen af sager om gadejord. Temaet er aktuelt og juridisk kompliceret. I forhold til ejerskab og vedligeholdelse er det interessant, hvem der har interesse i at indgå samarbejde om vedligeholdelse eller eventuel søge om adkomst til arealerne. Hvis man har konkrete spørgsmål, kan de enkelte foreninger sende spørgsmål til Plan & Byg på mærket ”Gadejord”.

 

 

 1. ad dagsordenspunkt 3 - Leif Jakobsen orienterer om Lokalforeningsrådets hjemmeside www.lokalforeningsraadet

 

Leif Jakobsen orienterede om dette emne, og spurgte om der var nogle, som ikke ønskede deres navne lagt ud på hjemmesiden. Der var to som meddelte, at de ikke ønskede deres navne på hjemmesiden.

 

 

 1. ad dagsordenspunkt 4 – Det fremtidige arbejde i Lokalforeningsrådet – er der konkrete forslag fra de enkelte borgerforeninger?

ad dagsordenspunkt 5 - Det fremtidige arbejde, konkrete forslag fra kontaktudvalget:

  1. Arbejdsgruppe som skal kigge på muligheden for at tiltrække videnserhverv til lokalsamfund
  2. Samarbejde med Grøn Dialogforum og Friluftsrådet om at udbrede kendskabet til den nye stiplan
  3. Arbejdsgruppe som kigger på konsekvenser af at landsbybevarende lokalplaner
  4. Arbejdsgruppe som i samarbejde med borgere fra Rågeleje skal komme med input til, hvordan Rågeleje skal udbygges. Kontakt til Rågeleje

 

De to dagsordenspunkter 4 og 5 blev slået sammen, og punkterne 5 a og b udgik. Der blev truffet beslutning om at nedsætte nedenstående fire arbejdsgrupper med de nævnte deltagere

 

Borgerinddragelse: Steffen U. Hansen (tovholder), Leif Andersen, Kjeld Ekeroth, Villy Nielsen

Turisme; Erik Ohlsen (tovholder), Jette Haugaard og Lisbeth Bjergager

Netværksdannelse: Leif Jakobsen (tovholder), Pernille Saaby Lütken, Steffen U. Hansen

Plan for rekreative stier: Leif Jakobsen (tovholder), Dorthe Lorentzen, Birthe Forsell og Margrete Jakobsen

 

Jette Haugaard orienterede under pkt. 5 c om de økonomiske konsekvenser for ejerne af bevaringsværdige bygninger, herunder om de overvejelser som i 2000 førte til en ansøgning til Helsinge Kommune om at afsætte midler til hjælp for ejere af bevaringsværdige huse.

Jette Haugaard orienterede endvidere om en konkret sag, hvor forsikringspræmien for en bevaringsværdig ejendom er steget med en tredjedel.

 

Det blev besluttet, at Lokalforeningsrådet skal skrive til kommunen om dette punkt og fremhæve, at de bevaringsværdige huse er et gode for turismen. Lokalforeningsrådet kan bede kommunen om at oplyse om, hvilken økonomisk hjælp, der kan ydes til ejerne af bevaringsværdige ejendomme.

 

Under pkt. 5 d blev der orienteret om Lokalforeningsrådets kontakt til Rågeleje og om centerplaner for byen.

 

 

 1. ad dagsordenens punkt 6 - Forårsudflugt til Dronningmølle, Villingerød og Esrum.

 

Det blev besluttet at udflugten finder sted den 22. august 2010, og forestås af Karen Søfeldt – Dronningmølle Borgerforening, Pernille Saabye Lütken – Villingerød Bylaug og Lisbeth Bjergager – Esrum Borgerforening.

 

 

 1. Valg til Kontaktudvalg sættes på dagsordenen til næste møde, ligesom klima og energi sættes på dagsordenen. Mødet afholdes på 19. maj 2010 kl.19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk.

 

 

 1. Kjeld Ekeroth, Saltrup Bylaug orienterede om udflytning af en gård fra Saltrup bymidte til det åbne land.

 

 

 

17. april 2010

Jette Haugaard, referent

Næste møde.

LOKALFORENINGSRÅDET

 

 

30. marts 2010

 

 

Indkaldelse til møde i Lokalforeningsrådet mandag den 12. april 2010 kl. 19.00 i Kulturhuset i Helsinge

 

 

DAGSORDEN

 

 

 1. Godkendelse af vedlagte beslutningsreferat fra møde i Lokalforeningsrådet 11. januar 2010.

 

 1. Orientering om møde i Dialogforum for Lokalsamfund 24. marts 2010

         Kommunen anmoder om at foreningerne opdatere deres fokuspunkter på kommunens hjemmeside.
LINK til kommunen:

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=5E760F6C0DF5C4C0C12572AB002533D1


og orientering om det årlige Dialogmøde med Kommunen.

 

 1. Leif Jakobsen orienterer om Lokalforeningsrådets hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

 1. Det fremtidige arbejde i Lokalforeningsrådet – er der konkrete forslag fra de enkelte borgerforeninger?

 

 1. Det fremtidige arbejde, konkrete forslag fra kontaktudvalget:

 

  1. Arbejdsgruppe som skal kigge på muligheden for at tiltrække videnserhverv til lokalsamfund
  2. Samarbejde med Grøn Dialogforum og Friluftsrådet om at udbrede kendskabet til den nye stiplan
  3. Arbejdsgruppe som kigger på konsekvenser af at landsbybevarende lokalplaner
  4. Arbejdsgruppe som i samarbejde med borgere fra Rågeleje skal komme med input til, hvordan Rågeleje skal udbygges. Kontakt til Rågeleje

 

 

 1. Forårsudflugt til Dronningmølle, Villingerød og Esrum?

 

 

På vegne af kontaktudvalget

 

 

Leif Andersen, Leif Jakobsen, Pernille Saabye Lütken og Jette Haugaard


 
   

12-04 -2010

kl.1900-2200

 

 

Kulturhuset
Balkon
Skolegade 43

Referat fra møde 11-1-2010

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

 

 

Beslutningsreferat fra Lokalforeningsrådets møde mandag den 11. januar 2010 kl. 19.30 i Kulturhuset i Helsinge

 

 

Til stede var:

Karen Søfeldt, Dronningmølle Borgerforening karen-sofeldt@mail.dk   23368782

Leif Jakobsen, Vejby Lokalråd, Leif.Jakobsen@mail.dk 48706127

Gary Petersson, Valby Bylaug, aggebovej11@post.tele.dk 48798680

Pernille Saabye Lütken, Villingerød Bylaug, saabye@edcadsl.dk 48398008

Kjeld Ekeroth, Saltrup Bylaug, ekeroth@mail.dk   40264577

Birthe Baun Andersen, Annisse Lokalråd, birthebaun@ ??? .dk 48712601

Erik Ohlsen, Tisvilde Lokalråd, erikohlsen@mail.tele.dk 44989834

Bo Barfod, Grf. Tisvilde og Omegn, 5030 6022

Margrete Jacosen, Mårum Kagerup Lokalråd, 4879 6988

Steffen Ulf Hansen, Marum-Kagerup Lokalråd, suh@dadlnet.dk

Leif Andersen, Grf- Tisvilde og Omegn, leif.and@gmail.com

Jette Haugaard, Annisse Lokalråd, haugaard@garbolund.dk 48285012

 

 

På baggrund af den udsendte dagsorden fra 3. januar 2010 blev der drøftet forskellige emner og truffet beslutning om nedenstående:

 

 

Borgerinddragelse ved høring

Det blev besluttet, at Lokalrådsforeningen beder kommunen om at sætte punktet ’Borgerinddragelse’ på dagsordenen på det Det årlige Dialogmøde (det store hvor alle deltager).

 

Steffen Ulf Hansen er kommet med et kort oplæg, som ses i nedenstående parentes.

(For at forbedre lokaldemokratiet i Gribskov Kommune foreslås, at alle planer om nyanlæggelse eller ændringer af fabrikker, butikker, store svineanlæg eller andet, som kan påvirke miljøet eller som kræver dispensation fra en gældende lokalplan, forelægges Lokalforeningsrådet til vurdering før de realitetsbehandles i kommunen.

Lokalforeningsrådet skal høre det pågældende Lokalråd om deres mening, før der gives svar.

Herved undgås det forløb, hvor forvaltningen er så langt i sagsbehandlingen, at det er næsten umuligt for borgerne at få indflydelse på beslutningsprocessen.  Der tænkes ikke på mindre dispensationer for eksempelvis opførelse af carporte eller mindre tilbygninger til private huse.

Lokaldemokratiet får derved endelig et indhold, som sikrer et virkeligt demokrati, og som – hvis det indføres – vil være et foregangseksempel for andre progressive kommuner.)

 

 

Stier

Lokalforeningsrådet ønsker, at kommunen udleverer et kort over samtlige stier i området, således at det er muligt at orientere sig om, hvilke stier, der findes.

 

 

Åer og vandløb

Lokalforeningsrådet anmoder kommunen om på det kommende Dialogmøde, at orientere om, efter hvilke normer og eventuelle styringsprocesser eller tilsyn grødeskæring af vandløb finder sted.

Planer for turisme

Lokalforeningsrådet anmoder kommunen om på det kommende Dialogmøde kort at fortælle om, hvilke planerne der findes for den fremtidige turisme i Nordsjælland.

 

 

Kontaktudvalg

Lisbeth Bjerager har ønsket at udtræde af kontaktudvalget.

Leif Jacobsen og Pernille Saabye Lütken tog imod opfordring til at deltage i kontaktudvalget, Kontaktudvalget består herefter af Jette Haugaard, Leif Andersen, Leif Jacobsen og Pernille Saabye Lütken.